Would you like to visit another country's site?

จัดการค่าใช้จ่ายการเดินทาง

หากคุณจัดการค่าใช้จ่ายการเดินทางผ่าน ECOUNT พนักงานที่เดินทางไปทำงานนอกสถานที่สามารถป้อนค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายเดินทางที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล / รายการ เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างง่ายดาย
ฟีเจอร์
 • สามารถสร้างระบบการจัดการต้นทุนเฉพาะบริษัทของคุณได้
 • พนักงานที่เดินทางไปทำงานนอกสถานที่สามารถป้อนประวัติค่าใช้จ่ายของตนเองได้
 • สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียด
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการค่าใช้จ่าย
   • สามารถกำหนดประเภทการเดินทางและประเภทค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจของคุณได้
   • คุณสามารถระบุวิธีควบคุม, วงเงินเกินขีดจำกัดหรือไม่, วงเงินเครดิตสำหรับแต่ละค่าใช้จ่ายได้
   • คุณสามารถลงทะเบียนและจัดการระยะเวลาการเดินทาง จำนวนพนักงานที่เดินทางไปทำงานนอกสถานที่ และประเภทค่าใช้จ่ายในแต่ละการเดินทาง
  • การแบ่งงาน
   • พนักงานที่ได้รับอนุญาตสามารถป้อนรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้โดยตรง
   • เนื่องจากมีการตั้งค่าประเภทค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละรหัสเดินทาง พนักงานทุกคนสามารถป้อนประวัติค่าใช้จ่ายเดินทางได้อย่างง่ายดาย
   • PIC บัญชีสามารถตรวจสอบประวัติการลงทะเบียนและแสดงที่รายงานบัญชีนั้นได้
  • วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียด
   • สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคลากร / รายการ / วันที่
   • คุณสามารถสร้างรายงานสถานะค่าใช้จ่ายการเดินทางให้เหมาะกับงานของบริษัทคุณได้โดยการตั้งค่าแบบฟอร์ม
   • สามารถรวมรายการสำหรับการเดินทางในอนาคตและการวางแผนการใช้จ่ายด้วยการวิเคราะห์ประวัติการดำเนินงาน
  จัดการค่าใช้จ่ายการเดินทาง
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231