Would you like to visit another country's site?

การจัดการค่าใช้จ่ายการเดินทาง ด้วยโปรแกรมบัญชี ECOUNT ERP

หากคุณจัดการค่าใช้จ่ายการเดินทางผ่าน ECOUNT พนักงานที่เดินทางไปทำงานนอกสถานที่สามารถป้อนค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายเดินทางที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล / รายการ เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างง่ายดาย

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถสร้างระบบการจัดการต้นทุนเฉพาะบริษัทของคุณได้
 • พนักงานที่เดินทางไปทำงานนอกสถานที่สามารถป้อนประวัติค่าใช้จ่ายของตนเองได้
 • สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียด

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • จัดการค่าใช้จ่าย

  • สามารถกำหนดประเภทการเดินทางและประเภทค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจของคุณได้
  • คุณสามารถระบุวิธีควบคุม, วงเงินเกินขีดจำกัดหรือไม่, วงเงินเครดิตสำหรับแต่ละค่าใช้จ่ายได้
  • คุณสามารถลงทะเบียนและจัดการระยะเวลาการเดินทาง จำนวนพนักงานที่เดินทางไปทำงานนอกสถานที่ และประเภทค่าใช้จ่ายในแต่ละการเดินทาง
 • การแบ่งงาน

  • พนักงานที่ได้รับอนุญาตสามารถป้อนรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้โดยตรง
  • เนื่องจากมีการตั้งค่าประเภทค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละรหัสเดินทาง พนักงานทุกคนสามารถป้อนประวัติค่าใช้จ่ายเดินทางได้อย่างง่ายดาย
  • PIC บัญชีสามารถตรวจสอบประวัติการลงทะเบียนและแสดงที่รายงานบัญชีนั้นได้
 • วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียด

  • สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคลากร / รายการ / วันที่
  • คุณสามารถสร้างรายงานสถานะค่าใช้จ่ายการเดินทางให้เหมาะกับงานของบริษัทคุณได้โดยการตั้งค่าแบบฟอร์ม
  • สามารถรวมรายการสำหรับการเดินทางในอนาคตและการวางแผนการใช้จ่ายด้วยการวิเคราะห์ประวัติการดำเนินงาน
การจัดการค่าใช้จ่ายการเดินทาง ด้วยโปรแกรมบัญชี ECOUNT ERP