Would you like to visit another country's site?

การจัดการสกุลเงินต่างชาติ ด้วยโปรแกรมบัญชี ECOUNT ERP

ECOUNT ERP เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่สามารถการจัดการสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินของประเทศเกาหลีได้
คุณสามารถระบุในรายงานในเวลาเดียวกัน และสามารถแสดงเฉพาะสกุลเงินต่างประเทศแยกต่างหากได้

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถลงทะเบียนหน่วยสกุลเงินได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 • คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ และลูกค้าที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ
 • สามารถจัดการบัญชีที่รวมสกุลเงินต่างประเทศกับสกุลเงินของประเทศเกาหลีได้

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • ลงทะเบียนสุกลเงินต่างประเทศ

  • คุณสามารถลงทะเบียนหน่วยสกุลเงินได้มากเท่าที่คุณต้องการ เช่น ดอลลาร์และหยวน เป็นต้น
  • สามารถจัดการให้เหมาะกับแต่ละประเทศการค้า โดยการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนและตำแหน่งทศนิยมสำหรับแต่ละหน่วยสกุลเงิน
 • ข้อมูลธุรกรรมที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ

  • คุณสามารถตั้งค่าว่าจะใช้สกุลเงินต่างประเทศตามบัญชีธนาคารหรือลูกค้า
  • เมื่อป้อนข้อมูลธุรกรรม หากกำหนดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศและลูกค้า หน้าจอการป้อนสกุลเงินต่างประเทศจะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัติโนมัติ
 • จัดการบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ

  • จำนวนเงินของสกุลเงินวอนและจำนวนเงินของสกุลเงินต่างประเทศ ถูกระบุในช่วงเวลาเดียวกันไว้ใน F / S (งบการเงิน) เช่น ตารางสถานะทางการเงิน
การจัดการสกุลเงินต่างชาติ ด้วยโปรแกรมบัญชี ECOUNT ERP