Would you like to visit another country's site?

โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูป ECOUNT ERP

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ECOUNT ERP เป็นโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปแบบ Cloud ดูรายงานเรียลไทม์ ใช้งานง่าย
ครอบคลุมตั้งแต่การออกบิล ควบคุมคลังสินค้า จัดการลูกหนี้เจ้าหนี้ กระทบบัญชี จนถึงการปิดงบการเงินเหตุผลในการเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีออนไลน์

เพราะมันไร้ประโยชน์

ประวัติธุรกรรมธนาคารเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่า มีการจัดการบัญชี
จุดประสงค์ของการจัดการบัญชีคือ เพื่อดูรายงานการบัญชี
หากไม่มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง จะไม่มีประโยชน์ต่อการบริหารของบริษัท

เพราะมันมีราคาแพง

ทุกครั้งที่คุณเพิ่มหรือพยายามใช้ฟีเจอร์บัญชีเงินเดือน หรือสินค้าคงคลังเพิ่มเติม
หากมีการเพิ่มต้นทุนในการเพิ่มฟังก์ชันของโปรแกรมระบบบัญชี มันจะเป็นภาระต่อธุรกิจ

เนื่องจากผู้ใช้จำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้

หากโปรแกรมทําบัญชีนั้นมีเฉพาะในคอมพิวเตอร์ของนักบัญชีคนเดียว
กครั้งที่คุณส่งงานทางอีเมลหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
นอกจากนี้ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะพลาดหรือหายไป เนื่องจากการขาย, การซื้อ, การผลิต และการจัดการต้นทุนมีการจัดการแยกกัน

ลักษณะของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ecount

รายงานและข้อมูลสามารถตรวจสอบได้จากระดับการจัดการ

เพียงเข้าสู่ระบบโปรแกรมบัญชี Ecount แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่คุณต้องการ
ผู้จัดการไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลและรับข้อมูลทางอีเมล หรือเอกสารที่พิมพ์ออกมา
คุณสามารถตรวจสอบสมุดบัญชีและรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย
มีรายงานที่หลากหลายรวมถึง งบกำไรขาดทุน และ งบดุล เพื่อแสดงสถานะของกองทุนโดยรวมและยอดขาย

รายงานทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เพราะเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์

ป้อนรายละเอียดแค่ การขาย/ซื้อ,รับ/ชำระเงิน จากนั้นจะทำการบันทึกรายละเอียดโดยอัตโนมัติ และรายละเอียดที่บันทึกทั้งหมดจะแสดงในสมุดบัญชีทุกเล่ม แบบเรียลไทม์
เพราะมันมีฟังก์ชั่นการป้อนข้อมูลที่ง่าย ซึ่งต้องการเพียงรายละเอียดที่จำเป็นในการป้อน
หากคุณไม่มีความรู้ด้านบัญชี เพียงแค่ป้อนข้อมูลธุรกรรมเพื่อสร้างรายงานบัญชีได้โดยอัตโนมัติ

การขาย, การสั่งซื้อ และรายละเอียดการผลิต ถูกนำมาใช้ในการบัญชีทันที

การทำงานในบริษัททั้งหมดจะจบลงด้วย การบัญชี
โปรแกรม Ecount สามารถช่วยโอน การขาย, การสั่งซื้อ และรายละเอียดการผลิต ไปยังการบัญชีได้ทันที
จากนั้นรายละเอียดทางบัญชีจะปรากฏทันทีในรายงานทั้งหมด และสามารถตรวจสอบได้ทันที
เนื่องจากมีบัญชีผู้ใช้ได้ไม่จำกัด ผู้ใช้ทุกคนสามารถป้อนรายละเอียดของตนเองได้
หลังจากตรวจสอบข้อมูลของแผนกอื่น เราสามารถประมวลผลข้อมูลนั้นในการบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีอะไรหายไป

มีการจัดการ ใบเสร็จรับเงิน/การชำระเงิน อย่างถูกต้อง

คุณสามารถระบุวันที่สำหรับ การรับเงิน/ยอดขายและยอดซื้อที่ค้างชำระ
ขึ้นอยู่กับกำหนดการ การับเงิน/การชำระเงิน คุณสามารถคาดการณ์จำนวนเงินของคุณที่มีอยู่
เมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ รายละเอียด การรับเงิน/การชำระเงิน สามารถยืนยันและแสดงให้เห็นในรายงานการบัญชี

สามารถจัดการงบประมาณได้ง่ายๆ

คุณสามารถกำหนดและจัดสรรงบประมาณสำหรับแต่ละช่วงเวลา หรือแต่ละแผนก
หากคุณใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ ให้แสดงข้อความเตือน หรือให้คุณบันทึกหลังจากตรวจสอบข้อความ
ช่วยให้กองทุนดำเนินงานภายใต้วงเงินงบประมาณ

จัดการธุรกรรมนำเข้าเป็นกรณี ๆ ไปด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

คุณจะได้รับหมายเลขเฉพาะสำหรับแต่ละการนำเข้า (ธุรกรรม)
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการรายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่การรับใบแจ้งหนี้ไปจนถึงการผ่านพิธีการศุลกากร ตามรายการธุรกรรมหรือตามกรณี
คุณยังสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายเสริมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างกระบวนการนำเข้า ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มโดยรวมของการนำเข้าในรายงาน
What Is a best Accounting Software?

ฟีเจอร์โปรแกรมบัญชีของ Ecount

จัดการรายงานบัญชีสำหรับผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Ecount ERP ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลและตรวจสอบรายงานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจ ทุกที่ทุกเวลา

บันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงกรอกข้อมูลที่จำเป็น

ระบบบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับเอกสาร เพียงแค่ป้อน ลูกค้า, จำนวนเงิน และช่องทางการชำระเงิน ให้ตรงกับการทำธุรกรรม

จัดการลูกหนี้เจ้าหนี้ เห็นยอดเรียลไทม์

เมื่อระบบบัญชีเชื่อมโยงกับฟังก์ชันบัญชีแล้ว จะสามารถลดขั้นตอนในการจัดการลูกหนี้เจ้าหนี้ ช่วยให้งานทั้งฝ่ายคลัง และฝ่ายบัญชีเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้น

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการคิดต้นทุน

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ecount ERP นำทุกค่ามาใช้ได้อย่างง่ายดาย และรวมเข้ากับบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทง่ายขึ้น

จัดการร้านค้าหลาย ๆ แห่ง ในโปรแกรมเดียว

สามารถจัดการประสิทธิภาพงบประมาณโดยการจัดทำงบประมาณตามหัวเรื่องของบัญชี นอกจากนื้ยังสามารถดูสถานะงบประมาณได้อย่างง่ายดาย

จัดการธุรกรรมของคุณอย่างมืออาชีพ

โปรแกรมทำบัญชี Ecount ERP สามารถเรียกรายงานทางบัญชี งบการเงิน งบกำไรขาดทุนต่างๆ ได้ทันที เพียงระบุข้อมูลธุรกรรม รายวันรับจ่าย

คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

โปรแกรมสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาและตรวจสอบผลลัพธ์การคำนวณได้อย่างรวดเร็ว โดยอิงตามผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องที่ลงทะเบียนไว้ เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดการตั๋วเงิน ลูกหนี้และเจ้าหนี้

สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดการตั๋วจ่ายเงิน และสามารถใช้บัญชีแยกประเภทเพื่อตรวจสอบสถานะของการเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว

จัดการสกุลเงินต่างชาติได้หลากหลาย

สามารถลงทะเบียนหน่วยเงินตราต่างประเทศได้อย่างอิสระเพื่อจัดการกับสกุลเงินต่างประเทศ จำนวนสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศจะแสดงพร้อมกันในรายงานต่าง ๆ

จัดการกระบวนการนำเข้าทั้งหมดได้

สามารถจัดการกระบวนการนำเข้าทั้งหมดได้ ตั้งแต่ การได้รับใบแจ้งหนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและขนถ่าย จนถึงพิธีการศุลกากรและการเปลี่ยนบัญชี

ปรับแต่งผังบัญชีให้มีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถปรับผังบัญชีของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโปรแกรมระบบบัญชี Ecount ERP ซึ่งสามารถปรับหรือเพิ่มฟังก์ชั่นเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า

กระบวนการทำงานไม่ยุ่งยาก

เมื่อคุณดำเนินการจัดการสัญญา จำนวนเงินและวันที่เรียกเก็บเงินจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ให้ป้อนเฉพาะวันที่ครบกำหนดชำระเงินและวันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินเท่านั้น