Would you like to visit another country's site?

โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูป ECOUNT ERP

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ECOUNT ERP เป็นโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปแบบ Cloud ดูรายงานเรียลไทม์
ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันครอบคลุมตั้งแต่การออกบิล ควบคุมคลังสินค้า จัดการลูกหนี้เจ้าหนี้ กระทบบัญชี
จนถึงการปิดงบ การเงิน ทำงานร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของระบบ ERP ได้อย่างคล่องตัวผ่านทางออนไลน์
สามารถทดลองใช้โปรแกรมได้ฟรี

เหตุผลในการเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีออนไลน์

เพราะต้องการโปรแกรมบัญชีที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

ประวัติธุรกรรมธนาคารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการจัดการบัญชีของบริษัท เนื่องจากจุดประสงค์
ของการจัดการบัญชีคือเพื่อดูรายงานทางการบัญชีและบัญชีแยกประเภท หากไม่มีข้อมูลสำคัญที่ทำ
ให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องก็ไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อการบริหารของบริษัท

เพราะต้องการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มีราคาประหยัด

ทุกครั้งที่คุณเพิ่มหรือพยายามใช้ฟีเจอร์บัญชีเงินเดือนหรือสินค้าคงคลังเพิ่มเติม หากมีการเพิ่มต้นทุน
ในการเพิ่มฟังก์ชันของโปรแกรมระบบบัญชีก็จะเป็นภาระต่อธุรกิจแน่นอน หากมีค่าใช้จ่ายในการบำรุง
รักษาและการใช้งานโปรแกรมเพิ่มขึ้นอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะใช้โปรแกรมในระยะยาว

เพราะต้องการให้ทุกคนในองค์กรสามารถใช้งานร่วมกันได้

หากโปรแกรมทำบัญชีนั้นมีเฉพาะในคอมพิวเตอร์ของนักบัญชีคนเดียว ทุกครั้งที่คุณส่งงานทางอีเมล
หรือพิมพ์ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ นอกจากนี้ข้อมูลต่าง ๆ อาจมีแนวโน้มที่จะพลาดหรือหายไป
เนื่องจากการขาย, การซื้อ, การผลิต และการจัดการต้นทุนมีจัดการแยก

ลักษณะของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ECOUNT

รายงานและข้อมูลบัญชีสามารถตรวจสอบได้จากระดับการจัดการ

เพียงเข้าสู่ระบบโปรแกรมบัญชี ECOUNT แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่คุณต้องการ ผู้จัดการไม่จำเป็นต้องขอข้อมูล
และรับข้อมูลทางอีเมลหรือเอกสารที่พิมพ์ออกมา คุณสามารถตรวจสอบสมุดบัญชีและรายละเอียดได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย มีรายงานที่หลากหลายงบกำไรขาดทุน และงบดุล เพื่อแสดงสถานะของกองทุนโดย
รวมและยอดขาย

รายงานทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์

ป้อนรายละเอียดแค่ การขาย/ซื้อ,รับ/ชำระเงิน จากนั้นจะทำการบันทึกรายละเอียดโดยอัตโนมัติและรายละเอียด
ที่บันทึกทั้งหมดจะแสดงในสมุดบัญชีทุกเล่มแบบเรียลไทม์เพราะมันมีฟังก์ชันการป้อนข้อมูลที่ง่าย ซึ่งต้องการ
เพียงรายละเอียดที่จำเป็นในการป้อน หากคุณไม่มีความรู้ด้านบัญชี เพียงแค่ป้อนข้อมูลธุรกรรมเพื่อสร้างรายงาน
บัญชีได้โดยอัตโนมัติ

การขาย การสั่งซื้อ และรายละเอียดการผลิตถูกนำมาใช้ในการบัญชีทันที

การทำงานในบริษัททั้งหมดจะจบลงด้วยการบัญชีโปรแกรม ECOUNT สามารถช่วยโอน การขาย การสั่งซื้อ
และรายละเอียดการผลิตไปยังการบัญชีได้ทันที จากนั้นรายละเอียดทางบัญชีจะปรากฏทันทีในรายงานทั้งหมด
และสามารถตรวจสอบได้ทันที เนื่องจากมีบัญชีผู้ใช้ได้ไม่จำกัด ผู้ใช้ทุกคนสามารถป้อนรายละเอียดของตนเอง
ได้หลังจากตรวจสอบข้อมูลของแผนกอื่น เราสามารถประมวลผลข้อมูลนั้นในการบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีอะไรหายไป

มีการจัดการใบเสร็จรับเงิน/การชำระเงิน อย่างถูกต้อง

คุณสามารถระบุวันที่สำหรับ การรับเงิน/ยอดขายและยอดซื้อที่ค้างชำระขึ้นอยู่กับกำหนดการการรับเงิน/การชำระเงิน
คุณสามารถคาดการณ์จำนวนเงินของคุณที่มีอยู่ เมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ รายละเอียดการรับเงิน/การชำระเงิน สามารถ
ยืนยันและแสดงให้เห็นในรายงานการบัญชี

สามารถจัดการงบประมาณได้ง่าย ๆ

คุณสามารถกำหนดและจัดสรรงบประมาณสำหรับแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละแผนก หากคุณใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ
ให้แสดงข้อความเตือนหรือให้คุณบันทึกหลังจากตรวจสอบข้อความช่วยให้กองทุนดำเนินงานภายใต้วงเงินงบประมาณ

จัดการธุรกรรมนำเข้าเป็นกรณี ๆ ไปด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

คุณจะได้รับหมายเลขเฉพาะสำหรับแต่ละการนำเข้า (ธุรกรรม) สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่
การรับใบแจ้งหนี้ไปจนถึงการผ่านพิธีการศุลกากรตามรายการธุรกรรมหรือตามกรณี คุณยังสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายเสริม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนำเข้า ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มโดยรวมของการนำเข้าในรายงาน

What Is a best Accounting Software?

ฟีเจอร์โปรแกรมบัญชีของ ECOUNT

จัดการรายงานบัญชีสำหรับผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ECOUNT ERP ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดูข้อมูล
และตรวจสอบรายงานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจทุกที่ทุกเวลา

บันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงกรอกข้อมูลที่จำเป็น

ระบบบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับเอกสาร
เพียงแค่ป้อนลูกค้า จำนวนเงิน และช่องทางการชำระเงินให้ตรงกับการทำธุรกรรม

จัดการลูกหนี้เจ้าหนี้ เห็นยอดเรียลไทม์

เมื่อระบบบัญชีเชื่อมโยงกับฟังก์ชันบัญชีแล้วจะสามารถลดขั้นตอนในการจัดการ
ลูกหนี้เจ้าหนี้ ช่วยให้งานทั้งฝ่ายคลังและฝ่ายบัญชีเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้น

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการคิดต้นทุน

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ECOUNT ERP นำทุกค่ามาใช้ได้อย่างง่ายดาย
และรวมเข้ากับบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทง่ายขึ้น

จัดการร้านค้าหลาย ๆ แห่งในโปรแกรมเดียว

สามารถจัดการประสิทธิภาพงบประมาณโดยการจัดทำงบประมาณตาม
หัวเรื่องของบัญชี นอกจากนื้ยังสามารถดูสถานะงบประมาณได้อย่างง่ายดาย

จัดการธุรกรรมของคุณอย่างมืออาชีพ

โปรแกรมทำบัญชี ECOUNT ERP สามารถเรียกรายงานทางบัญชี งบการเงิน
งบกำไรขาดทุนต่าง ๆ ได้ทันทีเพียงระบุข้อมูลธุรกรรมรายวันรับจ่าย

คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

โปรแกรมสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาและตรวจสอบผลลัพธ์การคำนวณได้
อย่างรวดเร็ว โดยอิงตามผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องที่ลงทะเบียนไว้ เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดการตั๋วเงินลูกหนี้และเจ้าหนี้

สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดการตั๋วจ่ายเงิน และสามารถ
ใช้บัญชีแยกประเภทเพื่อตรวจสอบสถานะของการเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว

จัดการสกุลเงินต่างชาติได้หลากหลาย

สามารถลงทะเบียนหน่วยเงินตราต่างประเทศได้อย่างอิสระเพื่อจัดการกับสกุลเงินต่างประเทศ
จำนวนสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศจะแสดงพร้อมกันในรายงานต่าง ๆ

จัดการกระบวนการนำเข้าทั้งหมดได้

สามารถจัดการกระบวนการนำเข้าทั้งหมดได้ ตั้งแต่ การได้รับใบแจ้งหนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
และขนถ่าย จนถึงพิธีการศุลกากรและการเปลี่ยนบัญชี

ปรับแต่งผังบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถปรับผังบัญชีของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโปรแกรมระบบบัญชี ECOUNT ERP
ซึ่งสามารถปรับหรือเพิ่มฟังก์ชันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า

กระบวนการทำงานไม่ยุ่งยาก

เมื่อคุณดำเนินการจัดการสัญญา จำนวนเงินและวันที่เรียกเก็บเงินจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
ให้ป้อนเฉพาะวันที่ครบกำหนดชำระเงินและวันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินเท่านั้น