Would you like to visit another country's site?

การแชร์งาน กรุ๊ปแวร์ของ ECOUNT สามารถสร้างกระดานข่าวต่างๆ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และแชร์งานได้แบบเรียลไทม์

วิเคราห์สถานะความคืบหน้าของงาน

 • ส่งมอบงานและตรวจสอบความคืบหน้าสามารถกำหนดให้พนักงานส่งมอบงาน
  และตรวจสอบสถานะความคืบหน้าได้

  ส่งมอบงานและตรวจสอบความคืบหน้า
 • เรียกดูงานตามลำดับความคืบหน้าสามารถลงทะเบียนลำดับความคืบหน้าของงานได้เอง
  เช่น ใหม่ กำลังดำเนินการ เลื่อนกำหนด เสร็จสิ้น
  และสามารถตรวจสอบดูได้ตามลำดับความคืบหน้า

  เรียกดูงานตามลำดับความคืบหน้า

เก็บรักษาข้อมูลการทำงาน
ให้ปลอดภัย

 • สามารถแชร์ข้อมูลการทำงานต่างๆ ใน
  ที่เดียวและเรียกดูได้ทุกเมื่อที่จำเป็น
 • สามารถจัดการเอกสารของบริษัทที่เคย
  จัดการต่างหากได้ บนระบบ ERP
 • สามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้อย่าง
  ง่ายดายผ่านการค้นหา
เก็บรักษาข้อมูลการทำงานให้ปลอดภัย