Would you like to visit another country's site?

การจัดการแบบสำรวจ/สอบถาม ฟังก์ชันแบบสำรวจของ ECOUNT ช่วยให้สามารถรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลาย
จากพนักงานและลูกค้าในรูปแบบของการสำรวจและการโหวต

การทำแบบสำรวจภายในองค์กร

 • รวบรวมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญความคิดเห็นภายในองค์กรสามารถรวบรวมได้
  ในรูปแบบการลงคะแนนเสียง และสามารถลงคะแนนเสียง
  โดยไม่ประสงค์ออกนามได้เช่นเดียวกัน

  รวบรวมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ
 • แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียงเมื่อลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง
  สามารถใส่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงคะแนนเสียงได้
  โดยการแนบใบสำคัญ ERP , ไฟล์รูปภาพ ฯลฯ

  แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง

แบบสำรวจลูกค้า/ผู้ขาย

 • สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากภายนอก เช่น การประเมินสินค้า และความพึงพอใจ
 • สามารถดึงที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ใน ERP แล้วส่งแบบสอบถามผ่านทางอีเมลได้
 • ผลการสำรวจจะมีผลใน ECOUNT โดยอัตโนมัติ เพื่อการตรวจสอบที่ง่ายดาย
 • สามารถใช้คำถามได้หลากหลายประเภท เช่น คำถามแบบตัวเลือกรายการเดียว, หลายรายการ,
  ข้อความแบบสั้น, ข้อความแบบยาว เป็นต้น
แบบสำรวจลูกค้า/ผู้ขาย