Would you like to visit another country's site?

การจัดการเวลาเข้า-ออกงาน ระบบการจัดการเวลาเข้า-ออกงานของ ECOUNT
ช่วยให้สามารถจัดการเวลาเข้า-ออกงานได้อย่างเป็นระบบ

จัดการเวลาเข้า-ออกงาน
ได้อย่างง่ายดาย

  • เมื่อเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ ECOUNT สามารถตรวจสอบ
    เวลาเข้า-ออกงานได้
  • สามารถจัดการเวลาเข้า-ออกของพนักงาน ในการทำงานนอกสถานที่ได้
จัดการเวลาเข้า-ออกงานได้อย่างง่ายดาย

รายงานเวลาเข้า-ออกต่างๆ

  • สามารถจัดการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานได้ โดยกำหนดเวลาทำงานมาตรฐาน
  • สามารถตรวจสอบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และเวลาทำงานประจำวันของพนักงานแต่ละคนได้
  • สามารถเรียกดูรายงานการเข้างาน เช่น สถานะเวลาเข้า/ออกงานและการมาสายได้
  • สามารถตรวจสอบตารางวันหยุดและ รายละเอียดเวลาเข้า-ออกงานได้อย่างรวดเร็ว
รายงานเวลาเข้า-ออกต่างๆ