Would you like to visit another country's site?

บันทึกการใช้ยานพาหนะ ฟังก์ชันบันทึกการใช้ยานพาหนะของ ECOUNT
สามารถจัดการตารางการทำงานนอกสถานที่และบันทึกรายละเอียดการใช้ยานพาหนะของบริษัท
เพื่อกำหนดรอบการบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย

ลงทะเบียนบันทึกการใช้งาน
ยานพาหนะ

 • เมื่อใช้แอปมือถือ ข้อมูลจุดเริ่มออกเดินทาง และปลายทาง
  จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติตาม GPS
 • สามารถคำนวณระยะทางขับรถได้โดยอัตโนมัติ โดยการ
  ป้อนค่าเริ่มต้น/ค่าสิ้นสุดระยะทางบนมาตรวัดระยะ และยัง
  สามารถแนบรูปถ่ายมาตรวัดระยะได้
 • สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในการขับขี่ยานพาหนะ
  ให้เหมาะกับงานได้
 • สามารถลงทะเบียนและจัดการยานพาหนะ จำนวนเท่าใด
  ก็ได้ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเช่า
ลงทะเบียนบันทึกการใช้งานยานพาหนะ

จัดการประวัติการใช้ยานพาหนะ

 • สามารถดูบันทึกการใช้ยานพาหนะแต่ละคันและผู้รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ผ่านบันทึกการใช้ยานพาหนะ
 • ระยะทางในการเดินทางสะสมของรถแต่ละคันจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถกำหนดรอบ
  การบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย
จัดการประวัติการใช้ยานพาหนะ