Would you like to visit another country's site?

การปรับสินค้าคงคลัง ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP

หากใช้ฟังก์ชันการปรับสินค้าคงคลังของโปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์ ECOUNT ERP จะช่วยให้คุณสามารถโอนสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องและง่ายดายเมื่อนำเข้าโปรแกรมากใช้ฟังก์ชันการปรับสินค้าคงคลังของ ECOUNT จะช่วยให้คุณสามารถโอนสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องและง่ายดายเมื่อนำเข้าโปรแกรม

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • หลังจากนำเข้า ERP แล้ว สามารถลงทะเบียนสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
 • หากสินค้าคงคลังจริงกับสินค้าคงคลังใน ERP ไม่ตรงกัน คุณสามารถปรับจำนวนได้

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • การโอนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

  • คุณสามารถดำเนินการโอนข้อมูลไปยังสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถอัปโหลดข้อมูลจำนวนมากเข้าสู่โปรแกรมบริหารคลังสินค้าได้โดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount
 • การปรับจำนวนสินค้าคงคลังบนโปรแกรมบริหารคลังสินค้า

  • หากป้อนเฉพาะปริมาณสินค้าคงคลังจริงโดยไม่สัมพันธ์กับปริมาณสินค้าคงคลังใน ERP โปรแกรมจะคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังให้อัตโนมัติ
  • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการปรับสินค้าคงคลังของแต่ละสินค้าและคลังสินค้าได้
  • สามารถตรวจสอบประวัติและปริมาณที่ถูกปรับแก้ไขได้
การปรับสินค้าคงคลัง ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP