Would you like to visit another country's site?

การตรวจสอบบัญชีคลังสินค้า / รายงาน ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP

โปรแกรมสต๊อกสินค้าของ ECOUNT ERP จะแสดงข้อมูลที่คุณป้อนในการขาย การซื้อ และการผลิตโดยอัตโนมัติในประวัติการเข้า / ออกสินค้าคงคลัง
คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังล่าสุดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องจัดการสินค้าคงคลัง

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • จัดทำรายงานที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ
 • ข้อมูลที่คุณป้อนจะปรากฏโดยอัตโนมัติในรายงานสินค้าคงคลังทั้งหมดโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมใด ๆ
 • สามารถปรับรายงานให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • มีรายงานที่หลากหลาย

  • รายงานการจัดการ: ยอดสินค้าคงคลัง / การรับสินค้าคงคลัง / รายงานสินค้าคงคลัง
  • การขายที่เกี่ยวข้อง: สถานะการขาย / สถานะที่ยังไม่ขาย / สถานะกำไร / สถานะการเสนอราคา
  • การซื้อที่เกี่ยวข้อง: สถานะการซื้อ / สถานะการสั่งซื้อ /คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับ
  • การผลิตที่เกี่ยวข้อง: สถานะการสั่งงาน / สถานะการผลิต / เบิกจ่ายสินค้า / ผลิตสินค้า
  • อื่นๆ: สถานะการโอนคลังสินค้า / สถานะอัตราข้อบกพร่อง / สถานะการปรับสินค้าคงคลัง
 • โปรแกรมสต๊อกสินค้า ช่วยสร้างรายงานสินค้าคงคลังอัตโนมัติ

  • ข้อมูลที่ป้อนโดยแต่ละ PIC จะอยู่ในการขาย การจัดซื้อ และการผลิต ปรากฏให้เห็นได้อัตโนมัติในสิงค้าคงคลัง
  • ไฮเปอร์ลิงค์ช่วยให้คุณสามารถติดตามแหล่งที่มาของข้อมูล
 • ปรับรายงานให้เหมาะสม

  • สามารถรวมข้อมูลสำคัญของสินค้าที่อยู่ในรายงานสินค้าคงคลัง และสามารถดูการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังแต่ละสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • คุณสามารถกำหนดฟอร์มที่สามารถดูด้วย ID ได้
  • คุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ Excel เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ต้องการได้
การตรวจสอบบัญชีคลังสินค้า / รายงาน ด้วยโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP