Would you like to visit another country's site?

การจัดการราคา ECOUNT มีวิธีการจัดการราคาที่หลากหลาย
จึงสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาบ่อยครั้ง

กำหนดราคาหลายราคา
สำหรับสินค้ารายการเดียว

 • นอกเหนือจากราคาพื้นฐานแล้วยังสามารถกำหนดราคาเพิ่มเติม
  ได้สูงสุด 10 ราคาต่อรายการสินค้า
 • เมื่อทำการซื้อขายสามารถเลือกราคาที่กำหนดไว้ได้
 • ข้อมูลราคาสำหรับแต่ละรายการสินค้าสามารถอัปโหลดข้อมูลเป็นชุด
  ผ่าน Excel ได้
กำหนดราคาหลายราคา สำหรับสินค้ารายการเดียว

ใช้ราคาของธุรกรรมครั้งล่าสุด
กับลูกค้า/ผู้ขายโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อสร้างเอกสาร ราคาที่ทำธุรกรรมครั้งก่อนหน้าจะถูกดึงและนำไปใช้
  โดยอัตโนมัติ
 • เป็นฟังก์ชันที่ใช้ราคาที่ป้อนล่าสุดโดยอัตโนมัติเมื่อขาย/ซื้อสินค้าเดียวกัน
  อีกครั้งจากลูกค้า/ผู้ขายรายเดียวกัน
 • สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่ราคามีความผันผวนบ่อยครั้ง
ใช้ราคาของธุรกรรมครั้งล่าสุดกับลูกค้า/ผู้ขายโดยอัตโนมัติ

ใช้อัตราส่วนลดตามลูกค้า/ผู้ขาย

 • อัตราส่วนลดสำหรับลูกค้า/ผู้ขายแต่ละรายสามารถกำหนดอัตราส่วนลดที่แตกต่างกัน
  สำหรับลูกค้า/ผู้ขายแต่ละราย และสามารถนำไปใช้กับราคาได้

  อัตราส่วนลดสำหรับลูกค้า/ผู้ขายแต่ละราย
 • ใช้ส่วนลด ณ เวลาที่ขายสามารถใช้อัตราส่วนลดได้
  โดยตรงในหน้าจออินพุต

  ใช้ส่วนลด ณ เวลาที่ขาย

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา
ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

 • สามารถดูประวัติการซื้อขายล่าสุดได้ทันทีในขณะที่สร้างเอกสาร
 • สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของราคาในการรับ/จ่าย
  สินค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถนำราคาที่เรียกดูมาใช้ในเอกสารได้
ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขราคา
สำหรับผู้ใช้แต่ละราย

 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขราคาสำหรับผู้ใช้แต่ละราย (ID) ได้
 • สามารถลดการเปิดเผยข้อมูลการค้าของบริษัทได้โดยการจำกัดการดูราคาซื้อ
กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขราคาสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยอัตโนมัติ

 • สามารถรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในรูปแบบรายงาน
 • สามารถรับมือได้อย่างรวดเร็วไม่พลาดปัญหาใด ๆ โดยไม่ต้องตรวจสอบรายละเอียดราคาทีละรายการ