Would you like to visit another country's site?

จัดการร้านค้า/บริษัทในเครือ เมื่อใช้ ECOUNT สามารถจัดการสินค้าคงคลังในร้านค้า
สาขา และแฟรนไชส์หลายแห่งได้อย่างง่ายดาย

จัดการสินค้าคงคลังจากร้านค้า
หลายแห่งแบบองค์รวม

 • เมื่อสร้างใบขาย/ใบซื้อ สามารถระบุร้านค้า (คลังสินค้า) แล้วสร้างได้
 • สามารถตรวจสอบจำนวนและรายละเอียดการรับ/จ่าย ของสินค้าคงคลัง
  ในแต่ละร้านค้าได้แบบเรียลไทม์
จัดการสินค้าคงคลังจากร้านค้าหลายแห่งแบบองค์รวม

ตั้งค่าการอนุญาตสำหรับ
ผู้รับผิดชอบ(PIC)แต่ละคน

 • ผู้รับผิดชอบร้านค้าแต่ละคนสามารถใช้สิทธิ์
  เพื่อให้สามารถจัดการร้านค้าเฉพาะได้
 • สามารถจัดกลุ่มร้านค้าหลายแห่งและมอบหมาย
  แก่ผู้รับผิดชอบได้
ตั้งค่าการอนุญาตสำหรับ ผู้รับผิดชอบ(PIC)แต่ละคน

เปรียบเทียบยอดขายในแต่ละร้านค้า
ได้อย่างรวดเร็ว

 • สามารถตรวจสอบยอดขายของแต่ละร้านค้าได้
 • สามารถค้นหาโดยใช้เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ตามวันที่/เดือน/ไตรมาส ตามผู้รับผิดชอบ
  ตามสินค้า เป็นต้น
เปรียบเทียบยอดขายในแต่ละร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว

ตั้งค่าการแจ้งเตือนรายละเอียดจำนวนสินค้าคงคลัง
ของร้านค้าโดยอัตโนมัติ

 • สามารถแจ้งรายละเอียดจำนวนสินค้าคงคลังของร้านค้าตามรายการสินค้า คลังสินค้า จำนวน สต็อกสินค้าขั้นต่ำ ฯลฯ
 • สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังได้ทันทีในรูปแบบรายงานช่วยให้เข้าใจรายละเอียดสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว