Would you like to visit another country's site?

BOM

การจัดการ BOM (ความต้องการ) เป็นพื้นฐานของการจัดการการผลิต และเมื่อป้อนคำสั่งงานและการผลิตองค์ประกอบของวัตถุดิบ / วัสดุที่อยู่ในการผลิต
สามารถเรียกดูและแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติ
ฟีเจอร์
 • BOM(Bill of Material) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดปริมาณของวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิต
 • การคำนวณความต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการผลิต
 • สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานที่ผลิตจริง
 • BOM ที่ลงทะเบียนแล้วจะกลายเป็นพื้นฐานของการจัดการสินค้าคงคลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันอื่น ๆ
  ฟังก์ชันหลัก
  • วิธีลงทะเบียน BOM
   • BOM คือรายการที่แสดงส่วนประกอบที่สำคัญ วัตถุดิบ และปริมาณความต้องการในการผลิตสินค้า
   • หากมีข้อมูลจำนวนมากในการลงทะเบียน BOM คุณสามารถลงทะเบียนแบบกลุ่มผ่านฟังก์ชันอัปโหลด Ecount Excel ได้
   • หาก BOM ของสินค้าใหม่คล้ายกับ BOM ของสินค้าที่มีอยู่คุณสามารถคัดลอก BOM ได้
   • หากมี BOM หลายประเภทที่ต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป คุณสามารถจัดการเวอร์ชัน BOM ได้
  • คำนวณปริมาณความต้องการ
   • คุณสามารถประมานปริมาณวัตถุดิบ / วัสดุที่ต้องใช้ในการผลิตนั้นได้
   • สามารถแสดงปริมาณความต้องการจริงที่พิจารณาจากสินค้าคงคลังขั้นต่ำและสินค้าคลังคลังปัจจุบันโดยอัตโนมัติในการสั่งซื้อ เช่น แผนการซื้อ MRP
  • วิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนตาม BOM
   • เมื่อป้อนการผลิต ปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้จริงในสถานที่ผลิตสามารถนำไปใช้กับการผลิตได้
   • หากคุณสร้างต้นทุนตามปริมาณการใช้จริง คุณสามารถเห็นความแตกต่างของผลตอบแทนเทียบกับ BOM ในสถานะต้นทุนจริง
   • สามารถยืนยันความแตกต่างระหว่างวัตถุดิบจริงที่ใช้กับ BOM ผ่านรายงาน เช่น การใช้วัตถุดิบ ตารางเปรียบเทียบใส่วัตถุดิบ
  • เชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันอื่น ๆ
   • คุณสามารถคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่จำเป็นของแผนการสั่งซื้อเพื่อผลิตได้อัตโนมัติตาม BOM
   • คุณสามารถเข้าใจขั้นตอนการผลิตของแต่ละโรงงานจากใบคำสั่งงาน
   • หากสินค้าเกิดความเสียหาย คุณสามารถนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการย้อนขั้นตอนหรือแยกส่วนประกอบ
  BOM
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231