Would you like to visit another country's site?

BOM

การจัดการ BOM (ความต้องการ) เป็นพื้นฐานของการจัดการการผลิต และเมื่อป้อนคำสั่งงานและการผลิตองค์ประกอบของวัตถุดิบ / วัสดุที่อยู่ในการผลิต
สามารถเรียกดูและแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติ

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • BOM(Bill of Material) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดปริมาณของวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิต
 • การคำนวณความต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการผลิต
 • สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานที่ผลิตจริง
 • BOM ที่ลงทะเบียนแล้วจะกลายเป็นพื้นฐานของการจัดการสินค้าคงคลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันอื่น ๆ

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • วิธีลงทะเบียน BOM

  • BOM คือรายการที่แสดงส่วนประกอบที่สำคัญ วัตถุดิบ และปริมาณความต้องการในการผลิตสินค้า
  • หากมีข้อมูลจำนวนมากในการลงทะเบียน BOM คุณสามารถลงทะเบียนแบบกลุ่มผ่านฟังก์ชันอัปโหลด Ecount Excel ได้
  • หาก BOM ของสินค้าใหม่คล้ายกับ BOM ของสินค้าที่มีอยู่คุณสามารถคัดลอก BOM ได้
  • หากมี BOM หลายประเภทที่ต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป คุณสามารถจัดการเวอร์ชัน BOM ได้
 • คำนวณปริมาณความต้องการ

  • คุณสามารถประมานปริมาณวัตถุดิบ / วัสดุที่ต้องใช้ในการผลิตนั้นได้
  • สามารถแสดงปริมาณความต้องการจริงที่พิจารณาจากสินค้าคงคลังขั้นต่ำและสินค้าคลังคลังปัจจุบันโดยอัตโนมัติในการสั่งซื้อ เช่น แผนการซื้อ MRP
 • วิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนตาม BOM

  • เมื่อป้อนการผลิต ปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้จริงในสถานที่ผลิตสามารถนำไปใช้กับการผลิตได้
  • หากคุณสร้างต้นทุนตามปริมาณการใช้จริง คุณสามารถเห็นความแตกต่างของผลตอบแทนเทียบกับ BOM ในสถานะต้นทุนจริง
  • สามารถยืนยันความแตกต่างระหว่างวัตถุดิบจริงที่ใช้กับ BOM ผ่านรายงาน เช่น การใช้วัตถุดิบ ตารางเปรียบเทียบใส่วัตถุดิบ
 • เชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันอื่น ๆ

  • คุณสามารถคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่จำเป็นของแผนการสั่งซื้อเพื่อผลิตได้อัตโนมัติตาม BOM
  • คุณสามารถเข้าใจขั้นตอนการผลิตของแต่ละโรงงานจากใบคำสั่งงาน
  • หากสินค้าเกิดความเสียหาย คุณสามารถนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการย้อนขั้นตอนหรือแยกส่วนประกอบ
BOM