Would you like to visit another country's site?

การจัดการสินค้ามีตำหนิ

จุดประสงค์ของการจัดการสินค้ามีตำหนิคือเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและป้องกันการเกิดซ้ำ
ECOUNT ERP จัดเตรียมระบบการจัดการสินค้ามีตำหนิอย่างเป็นระบบเพื่อวิเคราะห์กระบวนการและประเภทของข้อบกพร่อง

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถจัดการประเภทของข้อบกพร่องโดยลงทะเบียนมาตรฐานการจัดการ
 • เมื่อสินค้ามีตำหนิสามารถเชื่อมโยงกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับสินค้ามีตำหนิได้อย่างง่ายดาย
 • คุณสามารถตรวจสอบรายงานและอัตราข้อบกพร่องของสถานะข้อบกพร่องในแต่ละเงื่อนไขข้อบกพร่องได้

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • วิธีจัดการข้อบกพร่อง

  • เมื่อพบข้อบกพร่องระหว่างการผลิตและขั้นตอนของสินค้าเข้าออก การจัดการข้อบกพร่องเป็นเมนูสำหรับป้อนรายละเอียดข้อบกพร่อง
  • สามารถแบ่งรายละเอียดออกเป็นการกำจัด / เปลี่ยนรายการ / การใช้งานปกติ ตามวิธีการจัดการข้อบกพร่อง
  • คุณสามารถลบปริมาณสินค้าคงคลังของสินค้าที่มีตำหนิหรือป้อนเพื่อไม่ให้ปริมาณสินค้าคงคลังเปลี่ยนแปลงตามวิธีการจัดการข้อบกพร่อง
 • ลงทะเบียนประเภทข้อบกพร่อง

  • หากคุณต้องการค้นหาและสรุปสาเหตุข้อบกพร่องโดยจำแนกสาเหตุ คุณสามารถจัดการได้โดยลงทะเบียนประเภทข้อบกพร่อง
  • ประเภทข้อบกพร่องสามารถลงทะเบียนได้อย่างอิสระในแบบฟอร์มที่บริษัทของคุณต้องการจัดการ
  • คุณสามารถดำเนินการจัดการข้อบกพร่องและวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อบกพร่องที่คุณตั้งค่าไว้
 • การเชื่อมต่อกับธุรกิจอื่น ๆ

  • สามารถเรียกประวัติการขาย การซื้อ การรับสินค้า การเคลื่อนย้ายคลังสินค้าขึ้นมาเพื่อดำเนินการจัดการข้อบกพร่องได้
  • การควบคุมคุณภาพ (QC) ช่วยให้คุณสามารถนำสินค้าที่ไม่เหมาะสมที่ผ่านการตรวจสอบจำนวนมาก / การสุ่มตัวอย่าง มาดำเนินการจัดการข้อบกพร่องได้
  • จำนวนสินค้าคงคลังที่ถูกกำจัดจากสินค้ามีตำหนิสามารถเรียกขึ้นมาโดยอัตโนมัติในระหว่างการคิดต้นทุนเพื่อจัดการการขาดทุนในบัญชี
 • รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้ามีตำหนิ

  • คุณสามารถค้นหาสถานะข้อบกพร่องตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น สาเหตุที่มีตำหนิ วิธีดำเนินการ สินค้า ปริมาณ และระยะเวลา
  • ในอุตสาหกรรมการผลิตคุณสามารถดูสถิติอัตราข้อบกพร่องโดยคำนวณปริมาณข้อบกพร่องเปรียบเทียบกับการผลิตตามกระบวนการ
การจัดการสินค้ามีตำหนิ