Would you like to visit another country's site?

การจัดการการจ้าง

คุณจะจัดการสินค้าคงคลังที่จัดส่งไปยังโรงงานOutsource ได้อย่างไร
ECOUNT ERP ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการผลิตของลูกค้า Outsource ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถจัดการรวมกระบวนการผลิตของลูกค้า Outsource ให้อยู่ในกระบวนการทำงานของบริษัทคุณได้
 • คุณสามารถส่งและรับการทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์กับลูกค้า Outsource ผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • จัดการลูกค้า Outsource

  • ด้วยการรวมโรงงาน Outsource ในกระบวนการของบริษัทเพื่อจัดการสินค้าเข้าออก คุณสามารถตรวจสอบที่ตั้งของสินค้าคงคลังและความคืบหน้าการผลิตแบบเรียลไทม์
  • เมื่อได้รับการส่งมอบจากลูกค้า Outsource สามารถคำนวณราคาของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Outsource ได้
  • คุณสามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการรับสินค้าและจำนวนเงินที่จ่ายการทำธุรกรรม
 • การจัดการ Outsource ผ่านระบบสั่งซื้อออนไลน์

  • คุณสามารถออก ID ให้กับลูกค้า Outsource เพื่อให้สามารถใช้ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ได้
  • หากคุณป้อนการเบิกจ่ายวัสดุและใบรับสินค้าใน ERP ลูกค้า Outsource สามารถตรวจสอบประวัติของสินค้าคงคลังเข้าออกและการโอนย้ายผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์ได้
  • ลูกค้า Outsource สามารถตรวจสอบบัญชีแยกประเภทหรือตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์
การจัดการการจ้าง