Would you like to visit another country's site?

MRP

หากวัตถุดิบและวัสดุย่อยที่จำเป็นสำหรับการผลิตไม่เพียงพอสามารถทำตารางการผลิตเกิดความผิดพลาดได้
หากใช้ฟังก์ชัน MRP สามารถวางแผนความต้องการวัสดุเพื่อไม่ให้วัตถุดิบและวัสดุย่อยขาดโดยสามารถสั่งซื้อปริมาณที่จำเป็นต่อการผลิตได้

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • คุณสามารถกำหนดเวลาและจำนวนที่จะจัดหาส่วนประกอบโดยเชื่อมโยงกับกำหนดการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่คำนวณผ่านแผนการผลิตมาตรฐาน (MPS)
 • การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ช่วยให้คุณสร้างแผนการสั่งซื้อที่ดีที่สุด และสามารถสร้างกระบวนการสั่งซื้ออย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับใบสั่งซื้อ

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • เชื่อมโยงกับ MPS

  • แผนการผลิตมาตรฐาน (MPS) ECOUNT ช่วยให้คุณสามารถกำหนดตารางการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้
  • เมื่อพิจารณาตารางการผลิตคุณสามารถซื้อวัตถุดิบ / วัสดุย่อยเพื่อการผลิตในเวลาที่เหมาะสม
  • การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามแผนการผลิตโดยไม่มีการคำนวณของผู้ใช้
 • วางแผนผ่านการคำนวณอัตโนมัติ

  • คุณสามารถกำหนดเวลาและจำนวนในการจัดหาส่วนประกอบโดยใช้ การสั่งซื้อคงค้าง, สินค้าคงคลังขั้นต่ำ และระยะเวลาในการรอได้อย่างอิสระตาม BOM
  • โปรแกรมจะคำนวณปริมาณความต้องการรายวัน ใบเสร็จที่รับเงินทั้งหมด และปริมาณที่จำเป็นของวัตถุดิบ / วัสดุย่อยที่นำไปผลิตโดยอัตโนมัติ
  • แผนการสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามความต้องการวัสดุที่คำนวณได้
  • คุณสามารถคำใบสั่งซื้อได้ทันทีโดยการเชื่อมโยงรายละเอียดในแผนการซื้อ
MRP