Would you like to visit another country's site?

การวางแผนการจัดซื้อ

คุณสามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากสินค้าคงคลังเข้า / ออกโดยใช้ฟังก์ชันวางแผนการสั่งซื้อ

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • คุุณสามารถรักษาสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในคัลงสินค้าโดยการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อและเวลาการซื้อที่เหมาะสม
 • สามารถเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ ทำให้จัดการคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • การคำนวณปริมาณการยืนยันคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

  • สามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อโดยพิจารณาจาก สินค้าคงคลังปัจจุบัน สินค้าคงคลังขั้นต่ำ จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ และสินค้าคงคลังที่ยังไม่ได้รับ
  • สามารถลดคำสั่งซื้อที่ไม่จำเป็นและป้องกันสินค้าคงคลังที่เป็นอันตราย
 • เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น

  • คุณสามารถวางแผนการสั่งซื้อโดยดึงรายละเอียดในคำสั่งขาย คำสั่งซื้อ และคำสั่งงานได้โดยอัตโนมัติ
  • ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมซึ่งคำนวณผ่านแผนใบสั่งสามารถเชื่อมโยงกับแผนความต้องการวัสดุ (MRP) เพื่อคำนวณเวลาในการซื้อ
  • หลังจากที่คุณตั้งค่าปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามปริมาณนั้น
การวางแผนการจัดซื้อ