Would you like to visit another country's site?

Invoice/Packing List (ส่งออก) สามารถสร้างใบแจ้งหนี้/รายการบรรจุภัณฑ์ตามรายการขายและ
สามารถค้นหาเลขที่/วันที่ Invoice เพื่อตรวจสอบประวัติการส่งออกและสถานะความคืบหน้า

สร้าง Invoice/Packing List โดยอัตโนมัติ

  • สามารถดึงข้อมูลใบขายเข้ามาเพื่อสร้าง Invoice และ Packing List ได้
  • เมื่อป้อนลูกค้า/ผู้ขาย สามารถดึงข้อมูล L/C Issuing Bank (ธนาคารผู้ออกเครดิต),
    Shipper/Exporter(ข้อมูลผู้ส่ง) เข้ามาได้โดยอัตโนมัติ
  • นอกจากแบบฟอร์มเริ่มต้นแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบตามที่บริษัทต้องการ
สร้าง Invoice/Packing List โดยอัตโนมัติ

จัดการประวัติการส่งออก

  • สามารถส่ง Invoice และ Packing List ไปยังลูกค้า/ผู้ขายในต่างประเทศผ่านทางอีเมลได้
  • สามารถตรวจสอบประวัติการส่งอีเมล และดูว่าลูกค้า/ผู้ขายได้รับหรือไม่
  • สามารถค้นหาเอกสารตามเลขที่/วันที่ Invoice ฯลฯ และตรวจสอบสถานะความคืบหน้าและ
    ประวัติการทำงานได้
จัดการประวัติการส่งออก