Would you like to visit another country's site?

การวางแผนการขาย

การวางแผนการขายเป็นแนวทางที่ดีในการช่วยให้พนักงานแต่ละคนประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมการขายในอนาคต
ECOUNT เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและพัฒนากลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถสร้างแผนการขายและเป้าหมายที่เป็นระบบเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทได้
 • ตรวจสอบแผนการขาย / ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตารางเปรียบเทียบจริง

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • วางแผนการขาย

  • คุณสามารถกำหนดจำนวนเป้าหมายการขายตามวันที่ได้
  • คุณสามารถวางแผนการขายโดยละเอียดตามบุคคลที่รับผิดชอบ, คลังสินค้า (ร้านค้า), โครงการและสินค้าโดยการตั้งค่าหน้าจอการป้อนข้อมูล
 • เปรียบเทียบประสิทธิภาพการขาย

  • คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการขายเปรียบเทียบกับแผนการขายได้ในการขายเทียบกับการการพยากรณ์การขาย
  • คุณสามารถค้นหาการขายเทียบกับการการพยากรณ์การขายของรูปแบบที่ต้องการได้โดยใช้ฟิลด์คำหลักต่าง ๆ
  • สามารถตรวจสอบความแตกต่างและอัตราร้อยละของความสำเร็จกับยอดขายโดยประมาณตามเงื่อนไข
การวางแผนการขาย