Would you like to visit another country's site?

ระบบสต็อกสินค้า

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า

ตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสามารถตัดสินใจได้ว่าจะส่งคำสั่งซื้อหรือไม่ พวกเขาจะต้องตรวจสอบว่ามีจำนวนสินค้าเท่าไรตามสถานที่ แบบเรียลไทม์
เมนูการซื้อขายของ ECOUNT - เมนูที่เกี่ยวกับคลังเข้าออกสินค้า - จะมีผลกระทบต่อสมุดบัญชีสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้เนื่องจากเป็นโปรแกรมเว็บเบส 100% คุณสามารถตรวจสอบสถานะยอดคงเหลือของสินค้าคงคลังได้ทุกที่

คำนวณจำนวนสินค้าในใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

สำหรับสินค้าที่มียอดสินค้าคงเหลือเพียงพอ คุณไม่จำเป็นต้องทำการสั่งซื้อ แต่ถ้าหากต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในเร็วๆ นี้ อาจจะต้องดำเนินการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม
ทั้งยอดสินค้าคงคลังปัจจุบัน ยอดคงเหลือที่จะมีการเข้าออกเร็วๆนี้ จำนวนสินค้าคงคลังขั้นต่ำทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อคำนวณสำหรับคำสั่งซื้อ
การคำนวณอัตโนมัติสำหรับใบสั่งซื้อ

ระบบสต็อกสินค้า จัดการด้านซื้อครบวงจร ตั้งแต่สั่งซื้อไปจนถึงการซื้อ รวมถึงบัญชีเจ้าหนี้ด้วย

รวบรวมคำขอซื้อภายในบริษัท

สำหรับแผนกการผลิต สามารถเรียกข้อมูล BOM เพื่อใช้วัตถุดิบ/วัสดุรองที่จำเป็นสำหรับการผลิตในภายหลัง
สำหรับแผนกขาย สามารถเรียกส่งข้อมูลใบสั่งขายไปยังฝ่ายขายและออกใบสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งในภายหลัง
สำหรับแผนกจัดซื้อ สามารถรวบรวมคำขอซื้อทั้งหมดภายในบริษัท และบันทึกประวัติของผู้ส่งคำขอซื้อได้
สามารถใช้ข้อมูลคำขอซื้อเหล่านั้นมาออกคำสั่งซื้อในขั้นตอนถัดไปไดเ

ส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขาย

ด้วยระบบสต็อกสินค้า คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขายได้โดยการพิมพ์และทางอีเมลในทันที
รูปแบบใบสั่งซื้อเหล่านี้ สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้มากขึ้น
ในการออกคำสั่งซื้อ คุณสามารถเรียกข้อมูลจากเมนูที่เกี่ยวข้อง เช่นคำสั่งขายและคำขอซื้อเพื่อให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล

ระบบสต็อกสินค้าช่วยจัดการข้อมูลได้อย่างแม่นยำ

  • กระทบสต็อกสินค้าโดยอัตโนมัติจากการซื้อ เมื่อสร้างใบซื้อ จะทำให้มีผลกระทบกับสต็อกสินค้า และรายงานสินค้าคงคลังทันที เนื่องจากการซื้อมีผลกระทบทันทีในรายงานสินค้าคงลคัง จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
  • ปรับจำนวนสินค้าคงคลัง ระบบสต็อกสินค้าจะช่วยแก้ไข/ปรับจำนวนสินค้าคงคลังให้ตรงตามที่มีอยู่ หากยอดคงเหลือในระบบและยอดคงเหลือที่มีอยู่จริงไม่เท่ากัน สามารถตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นได้

จัดเตรียมสินค้าตรงเวลา

ด้วยกำหนดส่งใบสั่งขายและวันผลิตที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ สามารถตรวจสอบได้ว่าจะมียอดสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอหรือไม่
สามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อได้ โดยคำนึงถึงสต็อกสินค้าเข้า/ออกในอนาคต
หากเป็นสินค้าที่ต้องผลิต จะมีการคำนวนตามข้อมูล BOM
เนื่องจาก ECOUNT สามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อในระดับที่เพียงพอ คุณสามารถป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนได้

บัญชีเจ้าหนี้ตามผู้ขาย

ข้อมูลการจัดซื้อจะถูกนำไปใช้ในบัญชีเจ้าหนี้ตามผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการชำระเงินที่รอดำเนินการกับผู้ขายของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตามผู้ขายแต่ละราย และตามช่วงเวลาได้อย่างง่ายดาย ด้วยสมุดบัญชีลูกค้า/ผู้ขาย
สามารถส่งรายงานเหล่านี้ให้ผู้ขายได้ผ่านทางอีเมล