Would you like to visit another country's site?

Quản lý từng giao dịch

Thời gian hợp đồng như là xây dựng chương trình hay là xây dựng công trình v.v thì rất dài hoặc là loại hình công việc sử dụng số tiền giao dịch lớn thì
Việc quản lý chi tiết giao dịch hay là quản lý nguồn quỹ mang tính toàn diện theo từng giao dịch là rất quan trọng.

Đặc điểm riêng

 • Có thể quản lý khoản phải thu/phải tra theo từng hóa đơn giao dịch.
 • Có thể phân tích ở báo cáo đa dạng chi tiết giao dịch đã nhập.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý theo hóa đơn phải thu/phải trả

  • Có thể chọn phương pháp quản lý đối với nội dung phải thu/phải trả.
  • Nếu được cài đặt quản lý theo hóa đơn thì khi nhập nội dunng bán mua thì có thể cài đặt ngày đến hạn và số quản lý theo hóa đơn.
  • Có thể xử lý công việc nhận tiền và chi trả theo từng số quản lý theo hóa đơn đã được cấp.
 • Phân tích nội dung giao dịch

  • Thông qua bảng phân tích số dư phải thu/phải trả thì có thể kiểm tra trực quan tình huống tiến hành theo từng hóa đơn.
  • Có thể lấy tiêu chuẩn đánh giá có giao dịch liên tục và mức độ tính dụng cho từng khách hàng.
Quản lý từng giao dịch