Would you like to visit another country's site?

Quản lý công nợ theo hợp đồng

Những ngành có đặc thù là giá trị hợp đồng/đơn đặt hàng lớn và thời gian thực hiện kéo dài như: ngành xây dựng, lập trình phần mềm, v.v.. Thì việc quản lý nguồn vốn và lịch sử giao dịch xuyên suốt vô cùng quan trọng.

Đặc điểm riêng

 • Có thể quản lý các khoản phải thu/phải trả theo cho từng hợp đồng hay đơn hàng bằng tính năng số theo dõi.
 • Báo cáo phân tích chi tiết giao dịch của những hợp đồng/đơn hàng đó.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý công nợ theo hợp đồng/đơn đặt hàng

  • Cho phép lựa chọn phương pháp quản lý đối với các khoản phải thu và phải trả.
  • Khi nhập các hóa đơn mua hàng/bán hàng có thể cài đặt ngày đến hạn cho theo từng hợp đồng hoặc đơn hàng (Số theo dõi).
  • Đồng thời các nghiệp vụ thu/chi cũng được theo dõi với cách thức tương tự.
 • Phân tích lịch sử giao dịch

  • Bằng báo cáo phân tích chi tiết khoản phải thu/phải trả, có thể nắm bắt tình hình công nợ của từng hợp đồng/đơn hàng một cách cụ thể.
  • Dựa vào các báo cáo đa dạng, hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng cho mỗi khách hàng.
Quản lý công nợ theo hợp đồng