Would you like to visit another country's site?

Quản lý hợp đồng

Loại hình giao dịch phát sinh định kỳ thông qua hợp đồng kèm với chi phí sử dụng, tiền thuê thì
có thể thông qua chức năng quản lý hợp đồng để giảm bớt công việc bị lặp lại không cần thiết.

Đặc điểm riêng

 • Có thể tạo dạng giao dịch hợp đồng hiện có trong công ty.
 • Nếu là hợp đồng dài hạn thì có thể yêu cầu dài hạn để đăng ký quản lý.
 • Có thể yêu cầu một lần nhiều hợp đồng.

Tính năng quan trọng

 • Tối ưu hóa quản lý hợp đồng

  • Có thể đăng ký mục hợp đồng theo loại hình, chu kỳ yêu cầu hoặc đơn giá hợp đồng.
   (Ví dụ: phí tham gia, phí sử dụng, tiền hợp đồng v.v)
  • Khi đã phát sinh hợp đồng thì có thể cài đặt mục có thể nhập.
 • Đăng ký yêu cầu định kỳ

  • Nếu chỉ nhập ngày dự kiến yêu cầu và ngày kết thúc yêu cầu thì khi đăng ký mục hợp đồng thì được cài đặt tự động số tiền và ngày yêu cầu theo như nội dung đã cài đặt.
  • Trường hợp đã thay đổi điều kiện của hợp đồng thì có thể thay đổi số lượng và đơn giá theo hàng loạt.
 • Tính năng yêu cầu hàng loạt

  • Có khả năng yêu cầu bán hàng hàng loạt đối với nhiều hợp đồng theo tiêu chuẩn tháng dự định yêu cầu, ngày yêu cầu.
  • Thông qua tình hình chuẩn bị yêu cầu là có thể kiểm tra mục hợp đồng bị bỏ sót yêu cầu và có thể yêu cầu tức thì.
Quản lý hợp đồng