Would you like to visit another country's site?

Quản lý thương mại

Công việc nhập khẩu từ lúc có hợp đồng giao dịch cho đến lúc nhận hàng hóa là khoảng thời gian dài và phát sinh nhiều chi phí liên quan khác.
Vì thế việc quản lý nhập khẩu đơn giản nhất là quản lý được từng đơn nhập khẩu.

Đặc điểm riêng

 • Có thể xử lý tất cả quá trình nhận theo đúng như công việc trong Ecount.
 • Có thể cập nhật vào giá thành bao gồm các chi phí nhập nhẩu.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý quá trình trước nhập khẩu

  • Đã cấu tạo menu ERP theo hình thức đồng nhất với công việc thực tế nhập khẩu từ khi nhận invoice cho đến khi trả phí hải quan, thông quan, đổi tài khoản.
  • Thông qua tạo số theo dõi của từng chứng từ nhập khẩu thì có thể quản lý tổng hợp theo một chứng từ nhập khẩu cho dùng nhập ở menu riêng biệt.
  • Có thể đăng ký hạng mục chi phí nhập khẩu hiện có của công ty ngoài những mục chi phí mặc định như chi phí đánh thuế, phí vận chuyển, phí dỡ hàng v.v.
 • Phản ánh giá thành chi phí nhập khẩu

  • Khi nhập dữ liệu mua hàng thì có thể cập nhật chung chi phí các loại đã phát sinh trong quá trình nhập khẩu.
  • Có thể kiểm tra giá thành đã bao gồm chi phí nhập khẩu trong báo cáo của tình hình giá thành mua hàng.
  • Có thể kiểm tra giá thành đã bao gồm chi phí nhập khẩu trong báo cáo tài chính như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh v.v.
Quản lý thương mại