Would you like to visit another country's site?

Thiết lập màn hình nhập

Sử dụng excel chỉ có thể chia sẻ công việc đơn giản.
Nhưng Excel có thể thiết kế màn hình nhập theo như công ty mong muốn và vì có thể áp dụng công thức tính đa dạng.
Ecount là hệ thống làm thõa mãn tất cả các thiết lập ở màn hình nhập và vấn đề chia sẻ công việc.

Đặc điểm riêng

  • Có thể cài đặt tất cả màn hình nhập trong ERP theo tiến trình công việc hiện có trong doanh nghiệp.
  • Cung cấp tính năng thiết lập mục nhập đa dạng để tiện lợi cho người dùng.

Tính năng quan trọng

  • Thiết lập màn hình nhập đúng với tcông việc của công ty

    • Có thể thêm hạng mục để nhập trên màn hình và có thể bỏ hạng mục không cần thiết. Người dùng có thể cài đặt tự do độ lớn của khung nhập liệu. Có thể áp dụng công thức tính vào hạng mục nhập và mục cần tính toán như hoa hồng bán hàng
  • Tính năng thiết lập thêm đa dạng

    • Khi nhập Phiếu bán hàng mới thì có thể cài đặt cho hiển thị tự động số dư công nợ đầu/cuối kỳ của khách hàng. Chỉ cần chọn mã khách hàng hoặc mã hàng hóa, mọi thông tin chi tiết đã được thiết lập trước đó sẽ hiển thị tự động. Có thể chọn và áp dụng hiển thị những thông tin đã sử dụng ( thường xuyên ). Vì có thể chỉ định mục bắt buộc phải nhập nên có thể chặn việc lưu phiếu mà sót mục nhập đó.
Thiết lập màn hình nhập