Would you like to visit another country's site?

Góc cá nhân

Nhiều doanh nghiệp đang sử dụng chương trình quản lý cũng đang vận hành sổ cái riêng bằng file excel.
Vì mỗi khi cần thì tạo trực tiếp và do khó tìm bảng thông báo phù hợp công ty mà không cần sửa gì.

Đặc điểm riêng

 • Có thể cấu trúc trực tiếp bảng thông báo đúng với nhu cầu của công ty để vận hành.
 • Có thể xem và cập nhập dữ liệu đầy hiệu quả.

Tính năng quan trọng

 • Cấu tạo bảng thông báo theo mong muốn

  • Cấp trực tiếp tên gọi của bảng thông báo và có thể cài đặt đơn vị nhóm thông báo.
  • Có thể thêm mục nhập của bảng thông báo như dạng số,dạng chữ,dạng ngày,dạng mã,dạng đính kèm v.v.
  • Có thể sử dụng mã đang dùng ở menu kiểm kê/kế toán như khách hàng,mặt hàng,dự án,bộ phận,tên nhân viên v.v.
  • Có thể chỉ định và vận hành trực tiếp cho đến tình huống cơ bản trong mục của bảng thông báo như là vị trí,kích thước,đầu kỳ.
 • Xem dữ liệu

  • Sử dụng mục của bảng thông báo đa dạng làm điều kiện tìm kiếm là có thể xem dữ liệu nhập và có thể báo cáo ngay hoặc tải về bằng excel.
  • Thông qua cài đặt danh sách thì có thể cài đặt như mục,thứ tự,độ lớn của màn hình danh sách cho từng bảng thông báo.
Góc cá nhân