Would you like to visit another country's site?

Lịch công tác

Có thể quản lý tổng hợp tất cả lịch trình của công ty như ngày dự định nhập/ xuất kho hàng hóa, sự kiện quan trọng, làm việc bên ngoài của nhân viên.
Có thể kiểm tra trực tiếp lịch trình trên máy tính hay điện thoại.

Đặc điểm riêng

 • Chia sẻ lịch trình với nhân viên và có thể quản lý lịch trình đầy hiệu quả.
 • Có thể tìm kiếm dễ dàng lịch trình theo điều kiện mong muốn.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập quản lý lịch trình

  • Có thể cài đặt như mục nhập,mục bắt buộc nhập và loại hình lịch trình v.v phù hợp với công ty chúng ta.
  • Có thể quyết định chia sẻ và lặp lại lịch trình đang đăng ký hay không.
  • Có thể đăng ký lịch trình cho nhiều nhân viên và có thể sử dụng tính năng thông báo đa dạng như memo, SMS v.v.
 • Tìm kiếm lịch trình đơn giản

  • Cung cấp màn hình lịch trình theo hình thức đa dạng như theo thời gian/ theo ngày/ theo tuần/ theo tháng v.v.
  • Có thể tìm kiếm lịch trình theo điều kiện mong muốn như theo người dùng/ theo phòng ban/ theo khách hàng/ theo ghi chú v.v.
  • Thông qua tính năng thông báo lịch trình cá nhân thì có thể xem theo phân loại lịch trình cá nhân với tất cả lịch trình.
Lịch công tác