Would you like to visit another country's site?

Nếu muốn quản lý tốt tồn kho


Phải ghi chép tốt chi tiết giao dịch.

Nếu bạn ghi chép rõ ràng các giao dịch thì bạn có thể quản lý kho dễ dàng vì được sự hỗ trợ từ phần mềm.

Doanh nghiệp quản lý tồn kho thông qua chương trình đơn giản hay là excel thì sẽ gặp một số khó khăn với những lý do như
hạn chế chia sẻ dữ liệu, khó khăn trong quá trình xác nhận và xử lý theo thời gian thực, lỗi dữ liệu,v.v
Thậm chí quản lý các giao dịch và hàng tồn kho riêng biệt trên từng phần mềm thì khối lượng công việc bị tăng lên gấp đôi.

Đây là lý do chính mà gần đây nhiều công ty bắt đầu sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý kho và tồn kho.

Nếu chỉ cần nhập (ghi chép) rõ ràng thì những việc còn lại, Ecount sẽ xử lý tất cả.

Nếu nhập mua hàng (nhập kho) thì tồn kho tự động tăng và nếu nhập bán hàng(xuất kho) thì tồn kho sẽ giảm.
Nếu nhập sản xuất thì giảm số lượng của nguyên/vật liệu theo BOM(định mức vật tư) và tăng số lượng bán thành phẩm/thành phẩm.
Chi tiết giao dịch được nhập và phản ánh tức thời vào tất cả sổ sách đồng thời được quản lý tồn kho tự động.
Vì vậy bạn có thể quản lý kho dễ dàng hơn với Ecount.

Không chỉ quản lý tăng giảm tồn kho mà có thể quản lý nhiều hơn thế.
Nếu nhập bán hàng (xuất kho) thì tự động sẽ có báo cáo doanh thu và công nợ theo khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh.
Ngoài ra phần mềm có khả năng tính toán lượng hàng cần mua dựa trên các dữ liệu liên qua đến tồn kho, đơn đặt hàng, số lượng hàng mua tối thiểu, tồn kho an toàn,….
Có thể tính toán đơn giá tồn kho theo các dữ liệu mua bán và có thể quản lý số sêri/số lô(Lot No.), giai đoạn bảo hành.
Nếu muốn quản lý tốt tồn kho

Quản lý số lượng tồn kho

 • Khi bạn nhập dữ liệu bán hàng, mua hàng, sản xuất thì tồn kho sẽ được cập nhật ngay tức thời.
  Theo đó, có thể sẽ giải quyết được vấn đề không đúng tồn kho trong nội bộ và tồn kho thực tế do thiếu sót trong quá trình giao dịch.
 • Số lượng tồn kho được tự động tính toán và phản ánh vào sổ sách. Có thể kiểm tra số lượng tăng giảm tồn kho theo thời gian thực.
 • Khi nhập dữ liệu bạn có thể chỉ định kho để nhập/xuất do đó bạn có thể quản lý sự tăng giảm tự động ở từng kho.
  Ngoài ra, vì bạn có thể tạo kho không giới hạn nên có thể phân loại tồn kho đúng với nhu cầu.

Kiểm tra lịch sử hàng tồn kho

 • Số lượng tồn kho cho dù chênh lệch cũng không có vấn đề.
  Vì số liệu được tính toán trên nền tảng chi tiết giao dịch nên bạn có thể truy xuất dữ liệu ngược lại để tìm ra các số liệu sai lệch.
 • Bạn có thể nhập số sêri và số lô(Lot No.) vào mặt hàng nên
  cho dù là cùng loại mặt hàng thì cũng có khả năng quản lý kho của từng mặt hàng được nhập kho và xuất kho khi nào, ở đâu.

Liên kết với các nghiệp vụ khác

 • Nếu cấp trên muốn truy cập thì cũng chia sẻ ngay công việc đã thực hiện mà không cần quy trình yêu cầu hay bàn giao dữ liệu.
  Các bộ phận có thể dễ dàng kiểm tra các báo cáo cũng như lịch sử giao dịch chi tiết theo đúng yêu cầu và phân quyền được cho phép trên phần mềm.
 • Phần mềm hỗ trợ bạn lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng dựa trên các dữ liệu về đơn đặt hàng hoặc lệnh sản xuất đã được lập từ trước nên có thể phòng tránh được việc thiếu sót trong quá trình nhập liệu mà không cần phải nhập lại cùng nội dung.
  Vì có thể kiểm tra ngay tình hình hoạt động của các bộ phận khác nhau nên công việc được kết nối lẫn nhau một cách trơn tru.
 • Ví dụ: Bộ phận bán hàng xem nội dung mua hàng và có thể nhận đơn đặt hàng đúng với ngày dự định giao và
  Bộ phận mua hàng xem nội dung sản xuất đã lên kế hoạch từ bộ phận sản xuất và tiến hành đặt mua vật tư.

Ước tính số lượng tồn kho

 • Bạn có thể dự báo được chính xác số lượng hàng cần mua để sản xuất và bán hàng
  dựa trên số lượng tồn kho hiện tại, doanh số và số lượng bán hàng theo kế hoạch.
 • Bạn có thể cài đặt định mức số lượng tồn kho tối thiểu cho từng mặt hàng theo từng kho
  vì vậy khi lên đơn đặt hàng hoặc bán hàng có thể ngăn chặn được việc bán nhiều hơn số tồn kho thực tế.

Quản lý lãi lỗ

 • Số tiền lãi lỗ trong công ty thông qua chi tiết mua hàng, bán hàng, sản suất sẽ được tính toán với chỉ một nút bấm.
 • Bạn có thể kiểm tra tỷ lệ lãi lỗ với số tiền lãi lỗ cho từng mặt hàng nên đối với mặt hàng nào đó
 • Có thể nắm bắt được có cần phải điều chỉnh số lượng tồn kho và số lượng sản xuất hay không.
Giá trị tồn kho hiện tại được tính toán chính xác thông qua chi tiết của từng đợt nhập hàng đã ghi nhận theo mỗi mặt hàng.
Nếu chỉ nhập kỹ nội dung bán hàng, mua hàng, sản xuất giống như vậy thì có thể quản lý kho và tồn kho dễ dàng cho dù không có công việc xử lý riêng, vì có khả năng tính toán số lượng tồn kho, quản lý chi tiết tăng giảm, chia sẻ công việc, cho đến quản lý lãi lỗ.