Would you like to visit another country's site?

Quản lý kế hoạch dự án

Sau khi lên mục tiêu dự án thì có thể xây dựng kế hoạch dự kiến để đạt mục tiêu đó.
Có thể đối chiếu kết quả thực tế so với mục tiêu để dễ dàng nắm bắt tình hình, đánh giá có đạt mục tiêu hay không.

Đặc điểm riêng

 • Có thể thiết lập kế hoạch dự kiến cho từng dự án và kiểm tra tình trạng hoàn thành mục tiêu.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập kế hoạch theo từng dự án

  • Có thể cài đặt tài khoản kế toán liên kết để tính toán chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung của kế hoạch.
  • Đối với từng kế hoạch có thể thiết lập ngân sách theo tháng, theo kỳ, năm cho từng người phụ trách, khách hàng, phòng ban.
 • Đối chiếu kết quả kế hoạch

  • Có thể nhập dự án ở tất cả menu bán hàng, mua hàng, kế toán, v.v..
  • Sau khi hoàn tất dự án thì có thể phân tích kết quả ngay lập tức thông qua sự chênh lệch giữa mục tiêu và thực tế.
  • Có thể kiểm tra báo cáo Tình hình kế hoạch/thực tế đa dạng thời gian, và loại tổng hợp mong muốn.
Quản lý kế hoạch dự án