Would you like to visit another country's site?

Quản lý cửa hàng/chi nhánh

Nếu sử dụng Ecount thì có thể quản lý tổng hợp dễ dàng nhiều cửa hàng, đại lý, nơi phân phối.

Đặc điểm riêng

 • Có thể kiểm tra tồn kho của nhiều cửa hàng ở tại công ty thực tế.
 • nhập trực tiếp nội dung nhập/xuất kho ở từng cửa hàng và có thể phân tích dữ liệu theo từng cửa hàng.
 • Chỉ nhập dữ liệu đối với cửa hàng của mình quản đối với từng người phụ trách và có thể kiểm tra.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý tổng hợp từng cửa hàng

  • Có thể kiểm tra trực tiếp như số lượng tồn kho, danh sách mặt hàng từng cửa hàng ở tình hình tồn kho theo kho.
  • Nếu nhập nội dung nhập/xuất kho tại cửa hàng thì tại trụ sở có thể xem tồn kho cửa hàng thực tế.
 • Kiểm tra tồn kho theo từng cửa hàng

  • Chỉ định kho (cửa hàng) ở tất cả menu có liên quan với xuất nguyên vật liệu tồn kho là có thể nhập vào.
  • Có thể kiểm tra và phân tích tất cả nội dung có liên quan với xuất kho nguyên vật liệu như bán hàng, mua hàng, lưu thông hàng hóa theo từng cửa hàng.
  • Khi di chuyển tồn kho thì sẽ tự động tăng giảm hàng giữa các kho là có thể chặn sơ sót ghi nhận.
 • Quyền hạn kết nối cửa hàng cho từng người phụ trách

  • Có thể cài đặt để có thể chỉ quản lý cửa hàng cụ thể cho từng người phụ trách.
  • Có thể cài đặt để người phụ trách có thể quản lý nhiều cửa hàng thông qua tính năng cài đặt nhóm kho(cửa hàng).
Quản lý cửa hàng/chi nhánh