Would you like to visit another country's site?

Quản lý thời gian | Phần mềm quản lý nhân sự

Mục đích cuối cùng của quản lý thời gian làm việc của nhân viên là phản ánh thu nhập hay tiền lương lên phần mềm quản lý nhân sự.
Nếu sử dụng chức năng quản lý thời gian trên phần mềm quản lý nhân sự được tích hợp trong Ecount ERP thì có thể quản lý tổng hợp lương và chấm công.

Đặc điểm riêng

 • Có thể thiết lập hệ thống quản lý thời gian làm việc hiện tại trong công ty.
 • Có thể quản lý tổng hợp chi tiết chấm công, số ngày nghỉ, lương như các phần mềm quản lý nhân sự khác.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập và quản lý mục thời gian làm việc

  • Có thể cài đặt nguyên tắc quản lý thời gian hiện có trong công ty như tên gọi, số phép năm, thời gian và thứ phản ánh của thời gian làm việc vào phần mềm quản lý nhân sự tích hợp trong Ecount.
  • Có thể tính toán ngày nghỉ căn cứ vào luật lao động từ ngày vào làm đối với từng nhân viên.
  • Có thể kiểm tra dữ liệu làm việc từng nhân viên thông qua báo cáo đa dạng như tình hình số ngày phép còn lại, tình hình chấm công v.v.
  • trực tiếp trên phần mềm quản lý nhân sự.
 • Quản lý tổng hợp giờ vào/ra, thái độ làm việc, lương

  • Có thể xét giờ làm việc một cách tự động như làm quá giờ trên nền tảng ghi chú thời gian vào làm/ra về.
  • Liên kết thời gian làm việc cho mỗi nhân viên với công thức tính lương để tính toán ra bảng lương.
  • Hỗ trợ nhiều tính năng như các phần mềm quản lý nhân sự chuyên dụng.
Quản lý thời gian | Phần mềm quản lý nhân sự