Would you like to visit another country's site?

Quản lý chấm công Thực hiện quy trình quản lý chấm công của công ty trên ECOUNT
Quản lý tổng hợp giờ ra/vào, chấm công, lương.

Thiết lập và quản lý hạng mục
chấm công

 • Ghi nhận được toàn bộ hệ thống quản lý nhân sự của
  công ty như tên chấm công, tình trạng sử dụng ngày phép,
  tiêu chuẩn ghi nhận giờ ra/vào v,v.
 • Kiểm tra chi tiết chấm công của từng nhân viên thông qua
  các báo cáo đa dạng như Tình hình chấm công, số ngày
  nghỉ phép còn lại.
Thiết lập và quản lý hạng mục chấm công

Quản lý giờ ra/vào, chấm công, chi tiết chấm
công trên cùng một hệ thống ECOUNT

 • Tự động tính toán thời gian chấm công như tăng ca v,v dựa trên chi tiết ghi nhận giờ vào/ra.
 • Có thể liên kết chi tiết chấm công và hạng mục phụ cấp để ghi nhận vào lương của mỗi nhân viên.

Liên kết với phê duyệt điện tử để quản lý chi tiết
chấm công

 • Liên kết đơn xin nghỉ phép, tăng ca với phiếu chấm công để gửi phê duyệt điện tử.
 • Phiếu chấm công sẽ được ghi nhận ngay vào dữ liệu chấm công sau khi hoàn tất phê duyệt.
Liên kết với phê duyệt điện tử để quản lý chi tiết chấm công