Would you like to visit another country's site?

Thiết kế BOM

Quản lý BOM (định mức nguyên vật liệu) giúp dự trù được số lượng nguyên vật liệu cần thiết cho các kế hoạch sản xuất, cũng như hạn chế được việc thất thoát nguyên vật liệu.

Đặc điểm riêng

 • Thông qua BOM(Bill of Material), bạn có thể quản lý số lượng của nguyên phụ liệu cần cho việc sản xuất thành phẩm.
 • Tính toán định mức giúp dự trù được số lượng nguyên vật liệu cần thiết cho mỗi đơn hàng sản xuất.
 • Có thể phân tích chênh lệch nguyên vật liệu tiêu hao giữa định mức và tình hình thực tế.
 • BOM đã tạo sẽ trở thành dữ liệu tiêu chuẩn trong quản lý sản xuất do BOM được liên kết chặt chẽ với các tính năng khác, từ đó có thể dễ dàng so sánh với số lượng sản xuất thực tế.

Tính năng quan trọng

 • Phương pháp đăng ký BOM

  • BOM là danh sách các nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất ra một thành phẩm.
  • Có thể đăng ký hàng loạt dữ liệu BOM thông qua tính năng tải dữ liệu bằng excel.
  • Có thể sử dụng tính năng sao chép trong trường hợp tạo BOM mới tương tự với BOM hiện có.
  • Nếu bán thành phẩm/thành phẩm có nhiều BOM khác nhau thì có thể quản lý bằng phiên bản BOM đa dạng.
 • Áp dụng định mức tiêu chuẩn

  • Có thể dự tính trước nguyên/phụ liệu và số lượng tương ứng cần để sản xuất thành phẩm.
  • Từ số lượng nguyên vật liệu được tính dựa theo định mức, có thể tính toán lại số lượng thực tế cần mua thông qua MRP (Kế hoạch yêu cầu mua nguyên vật liệu), kế hoạch đặt mua dựa theo các yếu tố như số lượng hàng tồn kho an toàn, tồn kho khả dụng v.v
 • Phân tích chênh lệch theo tiêu chuẩn BOM

  • Khi tạo phiếu tiêu hao sản xuất thì có thể áp dụng lượng nguyên vật liệu bị tiêu hao thực tế tại nhà máy.
  • Nếu đã tạo giá thành dựa theo nguyên vật liệu tiêu hao thực tế thì có thể kiểm tra sự chênh lệch giữa giá thành định mức và giá thành thực tế.
  • Thông qua báo cáo so sánh tình hình tiêu hao nguyên vật liệu, có thể kiểm tra chênh lệch nguyên vật liệu tiêu hao theo định mức và nguyên vật liệu đã dùng thực tế.
 • Liên kết với tính năng khác

  • Khi làm kế hoạch mua để sản xuất, có thể tính toán tự động số lượng nguyên phụ liệu cần mua dựa theo định mức BOM làm chuẩn.
  • Có thể nắm bắt tình hình tiến hành đơn sản xuất theo từng quy trình dựa theo tiêu chuẩn BOM.
  • Trường hợp phát sinh lỗi khi sản xuất, hàng lỗi có thể xử lý bỏ hoặc tái sử dụng phụ liệu được tính toán dựa theo định mức BOM.
Thiết kế BOM