Would you like to visit another country's site?

BOM (Định mức nguyên vật liệu) Phần mềm quản lý sản xuất của ECOUNT có thể tự động tính toán
số lượng nguyên/phụ liệu cần cho sản xuất dựa trên BOM (Bill of Materials).

Sử dụng BOM trong quản lý
sản xuất

 • Sử dụng BOM (Bill of Materials) để xác định số lượng của
  nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất sản phẩm.
 • Tự động tính toán loại và số lượng nguyên liệu cần tiêu hao
  vào quá trình sản xuất dựa trên BOM.
 • Cập nhật vào tồn kho ngay lập tức khi nhập kho thành phẩm,
  không cần phải quản lý riêng lẻ xuất/nhập kho sản xuất.
Sử dụng BOM trong quản lý sản xuất Sử dụng BOM trong quản lý sản xuất

Áp dụng hệ thống BOM của công ty

 • Có thể đăng ký quy trình của nhiều công đoạn sao cho phù hợp với quy
  trình sản xuất của công ty.
 • Sử dụng được nhiều đơn vị đa dạng như EA, SET, KG để thiết kế BOM.
 • Tải lên đồng loạt nhiều dữ liệu BOM thông qua tính năng Tải lên qua web.
Áp dụng hệ thống BOM của công ty

Kịp thời đặt mua nguyên vật
liệu cho kế hoạch sản xuất

 • Dự tính trước số lượng nguyên vật liệu cần thiết cho sản
  xuất dựa trên BOM.
 • Tính toán sẵn số lượng nguyên vật liệu sẽ sử dụng để ghi
  nhận vào công việc mua hàng.
Kịp thời đặt mua nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất Kịp thời đặt mua nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất

So sánh số lượng tiêu hao theo BOM với số
lượng tiêu hao thực tế

 • Áp dụng số lượng nguyên vật liệu tiêu hao thực tế khi nhập liệu sản xuất.
 • Kiểm tra được chênh lệch giữa nguyên liệu thực tế đã sử dụng so với BOM đã thiết lập.
 • So sánh giá thành theo nguyên liệu tiêu hao thực tế và giá thành theo định mức.
So sánh số lượng tiêu hao theo BOM với số lượng tiêu hao thực tế