Would you like to visit another country's site?

Quản lý nhà máy gia công

Các bạn đang quản lý tồn kho đã xuất đến nơi gia công như thế nào ?
Có thể quản lý quy trình sản xuất ở đối tác gia công đầy hiệu quả bằng Ecount ERP.

Đặc điểm riêng

 • Quản lý tốt công đoạn thuê gia công ngoài .
 • Có thể trao và nhận nội dung giao dịch theo thời gian thực thông qua hệ thống đặt hàng online.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý đơn vị gia công

  • Nếu bao gồm nhà máy gia công vào quy trình trong công ty để quản lý nhập/xuất kho thì có thể kiểm tra tình hình tiến hành sản xuất theo thời gian thực tế.
  • Khi nhận hàng giao từ đơn vị gia công thì có thể quản lý chi phí gia công và chi phí nguyên vật liệu.
  • Có thể quản lý quy trình từ lúc đặt mua hàng cho đến nhập kho và đến khi thanh toán trên hệ thống.
 • Quản lý gia công thông qua hệ thống đặt mua ( nhập kho ) online

  • Có thể cấp ID cho đơn vị gia công để có thể sử dụng hệ thống online cho việc yêu cầu xuất nguyên vật liệu.
  • Nếu nhập nội dung xuất nguyên vật liệu và nội dung nhập kho trên ERP thì,
   đơn vị gia công có thể kiểm tra tình hình biến động kho và xuất nguyên vật liệu thông qua hệ thống đặt mua online.
  • Đơn vị gia công thông qua hệ thống đặt mua online thì có thể kiểm tra tình hình tồn kho hoặc là xem sổ giao dịch.
Quản lý nhà máy gia công