Would you like to visit another country's site?

Quản lý nhà máy gia công

Bạn đang quản lý tồn kho lượng hàng đã xuất cho nhà máy gia công như thế nào?
Với Ecount ERP, bạn có thể quản lý sản xuất gia công một cách hiệu quả hơn.

Đặc điểm riêng

 • Quản lý tốt công đoạn thuê gia công ngoài .
 • Có thể gửi và nhận nội dung giao dịch theo thời gian thực với công ty gia công ngoài thông qua hệ thống đặt hàng online.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý đơn vị gia công

  • Nếu đưa cả quy trình gia công vào các quy trình của công ty để quản lý xuất/nhập kho thì không những biết được vị trí tồn kho mà còn xem được cả tình hình tiến hành sản xuất theo thời gian thực.
  • Khi nhập hàng về từ đơn vị gia công, có thể ghi nhận chi phí gia công vào sổ sách kế toán.
  • Có thể quản lý một cách hệ thống toàn bộ quy trình từ đặt mua đến nhập kho thành phẩm và thanh toán.
 • Quản lý gia công thông qua hệ thống đặt hàng online

  • Có thể cấp ID cho đơn vị gia công để sử dụng hệ thống đặt hàng online.
  • Khi nhập nội dung xuất kho NVL và nhập kho thành phẩm, thì đơn vị gia công có thể xem được chi tiết xuất nhập kho.
  • Cho phép đơn vị gia công tra cứu sổ cái giao dịch hay xem tình hình tồn kho thông qua hệ thống đặt hàng online.
Quản lý nhà máy gia công