Would you like to visit another country's site?

Đơn hàng sản xuất

Nếu hàng thành phẩm và quy trình sản xuất đa dạng thì phải quản lý có hệ thống để không bị sơ sót trong công việc.
Nếu vận dụng chỉ thị sản xuất(đơn hàng sản xuất) trong Ecount ERP thì có thể nắm bắt dễ dàng tình hình tiến hành sản xuất theo từng quy trình.

Đặc điểm riêng

 • Có thể quản lý tất cả quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn đơn hàng sản xuất.
 • Có thể liên kết với công việc khác và làm thành đơn hàng sản xuất dễ dàng, có thể tiến hành công việc tồn kho khác trên nền tảng đơn hàng sản xuất.
 • Cung cấp báo cáo đa dạng có thể nắm bắt trực tiếp quy trình sản xuất.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý quy trình sản xuất đầy hiệu quả

  • Nếu nhập thành phẩm vào chỉ thị sản xuất thì số lượng sản xuất/tiêu hao được tính toán tự động theo chuẩn BOM rồi được phản ánh vào nội dung sản xuất và được phản ánh vào xuất nguyên vật liệu.
  • Để sản xuất một phần bán thành phẩm thì nhập đơn sản xuất theo quy trình cụ thể là có thể tiến hành sản xuất.
  • Trường hợp tồn tại nhiều nhà máy đang thực hiện cùng quy trình thì có thể truyền đơn sản xuất cụ thể thông qua tính năng chỉ định nhà máy sản xuất.
  • Mã vật tư được tiêu hao -cho dù là cùng thành phẩm- nếu khác một phần thì có thể tải xuống đơn sản xuất bằng việc chọn phiên bản BOM đã cài đặt sẵn.
 • Mối liên hệ công việc khác

  • Có thể nhập đơn sản xuất bằng cách áp dụng nội dung đơn bán hàng/đặt hàng đã nhập bên menu bán hàng vào đơn sản xuất.
  • Có thể xây dựng kế hoạch mua hàng bằng cách áp dụng đơn sản xuất để có thể đătj mua đúng vật tư cần vào sản xuất từ menu Mua hàng.
  • Đơn sản xuất đã viết cũng có thể sử dụng SMS,Email,memo,App v.v để truyề cho ngườ phụ trách việc.
  • Ngoài ra, đối với người phụ trách khách hàng gia công thì cũng có thể truyền đơn sản xuất bằng email, fax.
 • Báo cáo đa dạng liên quan sản xuất

  • Có thể kiểm tra tình hình tiến hành sản xuất theo từng ngày, từng mặt hàng,từng kỳ.
  • Có thể kiểm tra tra nội dung từng loại tồn kho dựa vào từng loại theo ở sản xuất và xuất nguyên phụ liệu cho thành phẩm, bán hàng thành phẩm.
  • Cung cấp phiếu đối chiếu lượng thực tế so với lượng sử dụng nguyên vật liệu tiêu biểu.
Đơn hàng sản xuất