Would you like to visit another country's site?

Đơn hàng sản xuất

Khi có nhiều thành phẩm và quy trình thì phải quản lý với lệnh sản xuất một cách hệ thống để tránh sai sót trong công việc.
Nếu sử dụng menu đơn hàng sản xuất trong Ecount ERP thì có thể dễ dàng nắm rõ tình hình tiến hành sản xuất của từng quy trình.

Đặc điểm riêng

 • Có thể quản lý toàn bộ quy trình sản xuất dựa trên lệnh sản xuất (đơn hàng sản xuất).
 • Liên kết với các nghiệp vụ khác để lên lệnh sản xuất dễ dàng, và tiến hành các công việc liên quan dựa trên đơn hàng sản xuất.
 • Cung cấp nhiều loại báo cáo khác nhau để nắm rõ tình hình sản xuất nhanh chóng.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý hiệu quả quy trình sản xuất

  • Nếu nhập thành phẩm vào lệnh sản xuất thì số lượng sản xuất/tiêu hao sẽ được tính toán tự động dựa trên BOM và phản ánh vào chi tiết sản xuất và xuất nhập tồn kho.
  • Đối với sản xuất bán thành phẩm, thì có thể nhập lệnh sản xuất theo từng quy trình cụ thể để sản xuất.
  • Nếu có nhiều nhà máy thực hiện cùng một quy trình, thì có thể trực tiếp gán nhà máy cụ thể vào lệnh sản xuất.
  • Nếu cùng một thành phẩm nhưng có nhiều định mức tiêu hao khác nhau thì có thể chọn phiên bản BOM đã thiết lập trước đó để lên lệnh sản xuất.
 • Liên kết với công việc khác

  • Có thể nhập lệnh sản xuất bàng cách áp dụng nội dung của đơn bán hàng/đặt hàng đã nhập trong menu Bán hàng.
  • Và lên kế hoạch mua hàng bằng cách áp dụng lệnh sản xuất để có thể đặt mua nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất một cách hợp lý trong menu Mua hàng.
  • Đối với lệnh sản xuất đã tạo, bạn có thể sử dụng các tính năng như Email, Tin nhắn, thông báo push cho App để gửi đến người phụ trách liên quan.
  • Ngoài ra, cũng có thể gửi lệnh sản xuất qua Email cho người phụ trách của đơn vị gia công ngoài.
 • Đa dạng các báo cáo liên quan đến lệnh sản xuất

  • Có thể kiểm tra tình hình tiến hành sản xuất theo từng ngày, từng mặt hàng, từng quy trình.
  • Dễ dàng xem được nội dung xuất nhập tồn kho dựa theo công việc xuất kho nguyên vật liệu, nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm.
  • Cung cấp bảng so sánh số lượng tiêu hao nguyên liệu thực tế so với số lượng tiêu hao tiêu chuẩn.
Đơn hàng sản xuất