Would you like to visit another country's site?

Đơn mua hàng Tải dữ liệu được liên kết với mua hàng để tạo đơn mua hàng
và kiểm tra tổng thể tình hình tiến hành đặt mua.

Phương thức nhập đơn mua
hàng hiệu quả

 • Tải dữ liệu từ nhiều menu đa dạng như Kế hoạch mua,
  Đơn bán hàng, Yêu cầu báo giá v,v để nhập đơn mua
  hàng nhanh chóng.
 • Thiết lập ngày giao hàng cho từng mặt hàng để dễ dàng
  quản lý lịch đặt mua.
Phương thức nhập đơn mua hàng hiệu quả

Phương thức gửi đơn mua
hàng tiện lợi

 • In và gửi đơn mua hàng hoặc gửi qua Email
  theo thời gian thực.
 • Có thể kiểm tra xem nhà cung cấp đã nhận
  được hoặc xem đơn mua hàng đã gửi email
  hay chưa.
Phương thức gửi đơn mua hàng tiện lợi

Kiểm tra tổng thể tình hình tiến hành đặt mua

 • Dễ dàng kiểm tra số lượng chưa nhập kho bằng cách so sánh với số lượng đơn mua hàng.
 • Tìm kiếm theo ngày giao hàng, hoặc thông qua lịch trình giao hàng dưới dạng lịch để
  biết thời hạn đặt mua hàng của tháng.
Kiểm tra tổng thể tình hình tiến hành đặt mua

Hệ thống mua hàng online chia sẻ
trực tiếp công việc mua hàng với
nhà cung cấp

 • Không còn phải chia sẻ công việc đặt mua hàng qua điện thoại,
  email hay fax mà có thể xử lý trực tiếp trên hệ thống.
 • Khi nhập đơn mua hàng trên EPR, sẽ tự động ghi nhận vào hệ
  thống mua hàng online và nhà cung cấp có thể kiểm tra chi tiết đặt
  hàng trên hệ thống.
Hệ thống mua hàng online chia sẻ trực tiếp công việc mua hàng với nhà cung cấp

Công việc mua hàng dễ dàng hơn với thông báo số dư tồn kho tự động

 • Nhận thông báo danh sách mặt hàng thỏa các điều kiện đã thiết lập như Mặt hàng, Kho, Số lượng, Tồn kho an toàn, Đơn vị mua tối thiểu v,v...
 • Xem ngay báo cáo số dư tồn kho của các chi tiết khớp với điều kiện mong muốn để dễ dàng tính toán số lượng đặt hàng.