Would you like to visit another country's site?

Đơn mua hàng

Ecount liên kết từ đơn bán hàng đến quá trình lên đơn mua hàng và nhập kho thực tế, từ đó hệ thống hóa quy trình mua hàng.

Đặc điểm riêng

  • Dễ dàng khởi tạo đơn mua hàng bằng cách kế thừa dữ liệu từ đơn đặt hàng từ khách.

Tính năng quan trọng

  • Nhập đơn đặt mua

    • Dựa vào số liệu của đơn bán hàng hoặc số lượng hàng hóa vật tư đã được tính toán ở menu Kế hoạch mua hàng có thể tự động phản ánh thành đơn đặt mua một cách nhanh chóng. Liên kết dữ liệu từ nhiều menu liên hết: Kế hoạch mua hàng, Đơn bán hàng, Đơn sản xuất v..v.. Cài đặt ngày giao hàng cho từng mặt hàng trong đơn mua. Bên cạnh đó cung cấp đa dạng các loại thông báo đến người phụ trách về tình hình đặt mua, giúp cho việc theo dõi tiến độ đơn giản hơn. Cách thức thông báo đơn đặt mua đa dạng
  • Kiểm tra tình trạng nhập hàng

    • Cho phép kiểm tra và đối chiếu giữa số lượng đặt mua và số lượng nhập kho thực tế.
    • Đa dạng các loại báo cáo về tình hình mua hàng (dạng chi tiết theo dòng, dạng lịch, đồ thị, v.v..).
Đơn mua hàng