Would you like to visit another country's site?

Quản lý khoản phải thu

Cho dù bán hàng có tăng liên tục mà nếu không thu hồi hết khoản tiền bán hàng thì vòng tuần hoàn tiền vốn không diễn ra suôn sẻ được và sẽ gặp khó khăn trong huy động vốn.
Vì thế, cần vận dụng chương trình bán hàng tốt, quản lý các khoản phải thu chính xác.

Đặc điểm riêng

 • Vì khoản phải thu được phản ánh cùng lúc với việc nhập bán hàng nên có thể phòng tránh sơ sót và lỗi.
 • Có thể quản lý tổng hợp dữ liệu kế toán và dữ liệu kiểm kê.
 • Có thể kiểm tra trực tiếp tiền chưa thu theo từng người phụ trách, từng khách hàng.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý khoản phải thu tự động

  • Số tiền được phản ánh tự động là khoản phải thu đối với khách hàng cùng lúc với việc nhập bán hàng.
  • Hạch toán giảm công nợ phải thu đối với khách hàng theo một hóa đơn hoặc là theo số tiền thanh toán từng đợt.
 • Quản lý tổng hợp tồn kho, kế toán

  • Gồm số tiền bán hàng theo nhiều phiếu hay là theo từng phiếu nên có thể dễ dàng ghi nhận vào sổ cái kế toán.
  • Khi phản ánh vào kế toán thì có thể tiến hành thu hồi đối với khoản công nợ chưa thu.
 • Tình hình từng loại tiền chưa thu

  • Có thể xem nội dung tiền chưa thu,nội dung thu tiền, nội dung bán hàng trong thời gian cụ thể theo từng người phụ trách kinh doanh, từng khách hàng.
  • Có thể kiểm tra tình hình chưa phát hành củ tình hình tiền chưa thu và hóa đơn thuế trực quan.
  • Có thể đối chiếu tiền bán hàng của bộ phận kế toán và bộ phận kinh doanh là có thể quản lý tiền chưa thu mà không có sai sót.
Quản lý khoản phải thu