Would you like to visit another country's site?

Quản lý khoản phải thu

Ngay cả khi doanh số tăng lên, việc thu hồi các khoản phải thu không đúng hạn sẽ dẫn đến việc luân chuyển tiền vốn chậm trễ và khiến bạn ảnh hưởng tài chính.
Vì thế, cần vận dụng quản lý bán hàng tốt, quản lý các khoản phải thu chính xác.

Đặc điểm riêng

 • Vì khoản phải thu được đồng bộ hóa với dữ liệu khi nhập phiếu bán hàng nên có thể phòng tránh sai sót và lỗi.
 • Có thể quản lý tổng hợp dữ liệu kế toán và dữ liệu kiểm kê.
 • Có thể kiểm tra khoản phải thu theo từng người phụ trách, từng khách hàng.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý khoản phải thu tự động

  • Số tiền khi nhập tại phiếu bán hàng được phản ánh tự động vào khoản phải thu của chính khách hàng đó.
  • Có thể hoạch toán các khoản giảm công nợ phải thu của khách hàng theo hóa đơn hoặc theo số tiền thanh toán từng đợt.
 • Quản lý tổng hợp tồn kho, kế toán

  • Số tiền bán hàng dễ dàng được lập hóa đơn trong phân hệ kế toán theo từng phiếu bán hàng hoặc liên kết nhiều phiếu bán hàng.
  • Khi phản ánh vào kế toán thì có thể tiến hành thu hồi các khoản công nợ phải thu từ khách.
 • Tình hình từng loại tiền chưa thu

  • Có thể tìm kiếm doanh số bán hàng, số tiền đã nhận, và các khoản phải thu theo một khoản thời gian, theo nhân viên phụ trách, theo khách hàng.
  • Bạn có thể kiểm tra trạng thái của các khoản phải thu và tình trạng của các hóa đơn thuế chưa phát hành.
  • Có thể quản lý chênh lệch giữa doanh thu của sổ sách bán hàng với sổ sách kế toán nên nhận biết các khoản phải thu bị bỏ sót.
Quản lý khoản phải thu