Would you like to visit another country's site?

Phiếu bán hàng Phiếu bán hàng được tạo tự động khi nhập chi tiết bán hàng,
có thể dễ dàng gửi cho khách hàng qua Email.

Tạo và in chứng từ bán hàng

 • Tạo chứng từ bán hàng ngay khi nhập chi tiết bán hàng.
 • Có thể in nhiều phiếu trong khoảng thời gian nhất định lên một trang phiếu bán hàng.
 • Có thể gửi phiếu bán hàng theo từng phiếu hoặc gửi hàng loạt.
 • Gửi kèm theo phiếu bán hàng khi phát hành hóa đơn thuế.

Thay đổi mẫu biểu phiếu bán hàng theo ý muốn

 • Ngoài mẫu biểu mặc định, có thể thay đổi mẫu biểu phiếu bán hàng theo mẫu riêng của công ty.
 • Tự do thêm các hạng mục cần thiết như Khoản phải thu, Số tài khoản v,v.
 • Mẫu biểu Phiếu bán hàng
  mặc định

  Mẫu biểu Phiếu bán hàng mặc định
 • Thêm Khoản phải thu, Số tài khoản,
  Hình ảnh vào phiếu bán hàng

  Thêm Khoản phải thu, Số tài khoản, Hình ảnh vào phiếu bán hàng

Dễ dàng gửi phiếu bán hàng cho khách hàng

 • Có thể gửi phiếu bán hàng qua Email cho khách hàng.
 • Có thể đính kèm tập tin khi gửi phiếu bán hàng.
 • Gửi được phiếu bán hàng qua ứng dụng mobile.