Would you like to visit another country's site?

SAO LƯU & PHỤC HỒI DỮ LIỆU

ECOUNT ERP thực hiện bảo mật dữ liệu và duy trì rất nghiêm túc. Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu và thường xuyên được sao lưu, lưu trữ trên nhiều máy chủ, và đảm bảo việc bảo mật trong những điều kiện thời tiết khác nhau.

Sao Lưu theo Khách Hàng

Dữ liệu của khách hàng được sao chép một cách thường xuyên. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong ba máy chủ khác nhau và được sao chép hàng ngày.
Sao chép hàng ngày cho phép kiểm soát và bảo mật dữ liệu.

Sao Lưu theo Người Dùng

Ngoài việc sao lưu bởi ECOUNT, chúng tôi khuyến khích khách hàng xuất dữ liệu. Việc này cũng là một hành động sao lưu và ghi nhận cá nhân.

Lưu Trữ Dữ Liệu

Hệ thống được cài đặt để thông tin không bị xóa do vô tình. Nếu thông tin bị xóa, nó sẽ xuất hiện thông báo “Xóa“. Vì thế, nếu dữ liệu vô tình bị xóa, dữ liệu có thể được sao chép và phục hồi. Trong trường hợp dữ liệu bị xóa do phá hoại, ECOUNT sẽ làm việc với khách hàng trong từng trường hợp cụ thể để có thể phục hồi dữ liệu trong thời gian sớm nhất.